Nyckeltal för Nordic Semiconductor Sweden AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2021-12 2020-12 2020-04 2019-04
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 08 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2020-04 2019-04
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 37 330 21 707 30 707 32 258
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 4 0 0
Total omsättning 37 330 21 711 30 707 32 258
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2020-04 2019-04
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 167 502 778 2 462
Övriga externa kostnader 4 986 2 197 3 434 4 256
Personalkostnader 29 261 17 318 23 776 22 306
Avskrivningar 125 85 442 779
Summa rörelsekostnader -34 539 -20 102 -28 430 -29 803
Rörelseresultat 2 792 1 609 2 277 2 456
Resultat 2021-12 2020-12 2020-04 2019-04
Resultat före skatt 2 786 -28 596 2 275 2 457
Skatt 698 345 492 547
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 2 786 -28 596 2 275 2 457
Årets resultat 2 088 -28 941 1 783 1 910
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2020-04 2019-04
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2020-04 2019-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 1
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 5 1 3 0
Övriga finansiella kostnader 0 30 204 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2020-04 2019-04
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 2 786 -28 596 2 275 2 457
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2020-04 2019-04
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2021-12 2020-12 2020-04 2019-04
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2020-04 2019-04
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 4 17 26 39
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 4 17 26 39
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2020-04 2019-04
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 5 865 110 186 568
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 5 865 110 186 568
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2020-04 2019-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 420 420 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 420 420 0 0
2021-12 2020-12 2020-04 2019-04
Summa anläggningstillgångar 6 289 548 213 608

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2020-04 2019-04
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 69 0 0 0
Summa varulager 69 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2020-04 2019-04
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 2 783 2 010 24 803 21 111
Övriga kortfristiga fordringar 1 619 1 696 2 963 2 882
Summa kortfristiga fordringar 4 402 3 706 27 766 23 993
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2020-04 2019-04
Summa kortfristiga placeringar 0 0 420 420
Summa kassa och bank 668 3 104 2 129 3 501
2021-12 2020-12 2020-04 2019-04
Summa omsättningstillgångar 5 139 6 810 30 315 27 914
Summa tillgångar 11 428 7 358 30 528 28 522

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2020-04 2019-04
Aktiekapital 106 106 106 106
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 106 106 106 106
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2020-04 2019-04
Balanserat resultat 592 26 953 25 170 23 260
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 2 010 0 0
Årets resultat 2 088 -28 941 1 783 1 910
Summa fritt eget kapital 2 680 22 26 953 25 170
2021-12 2020-12 2020-04 2019-04
Summa eget kapital 2 786 128 27 059 25 276
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2020-04 2019-04
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2020-04 2019-04
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 1 204 677 587 525
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 7 438 6 553 2 882 2 721
Summa kortfristiga skulder 8 642 7 230 3 469 3 246
2021-12 2020-12 2020-04 2019-04
Summa eget kapital och skulder 11 428 7 358 30 528 28 522

Noter

2021-12 2020-12 2020-04 2019-04
Antal anställda 22 16 17 18
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2020-04 2019-04
Företagsinteckningar 3 000 3 000 3 000 3 000
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 420 0 0 0
Summa säkerheter 3 420 3 000 3 000 3 000
Villkorat aktieägartillskott 2 010 2 010 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 417 417 417 417
Summa ansvarsförbindelser 2 427 2 427 417 417
Beviljad checkräkningskredit 0 0 1 000 1 000
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2020-04 2019-04
Kassalikviditet (%) 58,67 % 94,19 % 861,78 % 847,01 %
Soliditet (%) 24,38 % 1,74 % 88,64 % 88,62 %
Avkastning på eget kapital (%) 100,00 % -22 340,63 % 8,41 % 9,72 %
Riskbuffert (%) 24,36 % -395,91 % 7,38 % 8,61 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 7,45 % -270,88 % 7,40 % 7,62 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!