Nyckeltal för Nordic IVF Center Göteborg AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 32 128 30 228 32 591 30 652
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 1 382 1 311 1 313 298
Total omsättning 33 510 31 539 33 904 30 950
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 5 917 4 826 2 457 4 386
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 6 677 6 673 8 707 11 038
Personalkostnader 11 850 10 343 14 807 13 722
Avskrivningar 667 1 118 1 198 1 172
Summa rörelsekostnader -25 111 -22 960 -27 169 -30 318
Rörelseresultat 8 367 8 558 6 636 614
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 8 353 8 560 6 636 594
Skatt 89 245 1 497 198
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 8 353 8 560 6 636 594
Årets resultat 265 815 5 139 396
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 4 3 9 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 18 1 9 21
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 8 353 8 560 6 636 594
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag -8 000 -7 500 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 2 259 2 748 3 613 4 653
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 408 436 465 494
Summa materiella anläggningstillgångar 2 667 3 184 4 078 5 147
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 2 667 3 184 4 078 5 147

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 230 288 1 019 1 808
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 31 3 266 131
Övriga kortfristiga fordringar 2 255 958 868 906
Summa kortfristiga fordringar 2 485 1 277 5 153 2 845
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 7 229 6 513 2 350 408
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 9 715 7 790 7 503 3 252
Summa tillgångar 12 382 10 975 11 581 8 399

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 2 272 1 457 353 1 957
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 965 0
Årets resultat 265 815 5 139 396
Summa fritt eget kapital 2 537 2 272 6 457 2 353
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 2 637 2 372 6 557 2 453
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 810
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 810
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 390
Leverantörsskulder 463 518 1 218 960
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 5 986 4 776 2 989
Övriga kortfristiga skulder 3 296 3 309 3 804 2 798
Summa kortfristiga skulder 9 745 8 603 5 024 5 137
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 12 382 10 975 11 581 8 399

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 12 10 21 19
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 2 000 2 000 2 000 2 000
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 2 000 2 000 2 000 2 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 2 300
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 2 300
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 500
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 460
Utdelning 0 0 5 000 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 99,68 % 90,55 % 149,34 % 63,32 %
Soliditet (%) 21,30 % 21,61 % 56,62 % 29,21 %
Avkastning på eget kapital (%) 316,76 % 360,88 % 101,20 % 24,22 %
Riskbuffert (%) 67,42 % 77,99 % 57,20 % 6,97 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 25,94 % 28,31 % 20,33 % 1,87 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!