Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Nordentic Dental Technology AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 175 379 211 412 156 385 143 004
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 9 801 936 979 887
Total omsättning 185 180 212 348 157 364 143 891
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 -335
Råvaror och förnödenheter 32 742 40 012 31 190 26 554
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 35 778 40 105 22 427 22 291
Personalkostnader 104 859 117 400 89 020 80 310
Avskrivningar 3 629 3 786 1 645 1 679
Summa rörelsekostnader -177 008 -201 303 -144 282 -130 499
Rörelseresultat 7 567 10 926 13 083 12 723
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 6 170 13 120 13 077 12 469
Skatt 5 0 191 1 985
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 7 348 10 881 13 077 12 469
Årets resultat -5 0 232 6 493
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 164 228 8 13
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 383 274 14 268
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 7 348 10 881 13 077 12 469
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag -6 170 -13 120 -12 654 -3 991
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -1 178 2 239 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 3
Goodwill 199 552 1 207 1 595
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 199 552 1 207 1 598
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 6 459 9 703 3 981 1 937
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 1 922 707 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 8 381 10 410 3 981 1 937
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 29 266 4 231 4 144 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 10 10 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 29 276 4 241 4 144 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 37 857 15 203 9 332 3 535

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 1 611
Övrigt varulager 6 862 9 665 5 868 5 421
Summa varulager 6 862 9 665 5 868 7 032
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 19 688 25 341 22 142 22 763
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 14 843 9 358 5 580 124
Övriga kortfristiga fordringar 6 432 11 027 5 217 2 436
Summa kortfristiga fordringar 40 963 45 726 32 939 25 323
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 1 840 649 1 403 11 582
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 49 665 56 040 40 210 43 937
Summa tillgångar 87 522 71 243 49 542 47 472

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 1 000 1 000 1 000 1 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 1 000 1 000 1 000 1 000
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 41 719 39 069 24 169 17 675
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -5 0 232 6 493
Summa fritt eget kapital 41 714 39 069 24 401 24 168
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 42 714 40 069 25 401 25 168
Summa obeskattade reserver 5 808 4 631 1 543 1 543
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 3 432 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 4 858 4 858 5 576 0
Övriga långfristiga skulder 0 58 300 962
Summa långfristiga skulder 4 858 4 916 5 876 962
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 159
Leverantörsskulder 6 593 7 421 4 027 4 070
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 343 279 0 4 585
Övriga kortfristiga skulder 23 773 13 928 12 695 10 984
Summa kortfristiga skulder 30 709 21 628 16 722 19 798
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 87 522 71 243 49 542 47 472

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 186 206 149 144
Löner till styrelse & VD 0 0 1 219 2 379
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 73 835 81 317 59 903 53 088
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 29 651 33 675 26 958 23 899
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 17 000 17 350 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 17 000 17 350 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 159
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 139,38 % 214,42 % 205,37 % 186,41 %
Soliditet (%) 53,69 % 61,03 % 53,57 % 55,41 %
Avkastning på eget kapital (%) 15,64 % 25,02 % 49,28 % 47,40 %
Riskbuffert (%) 7,80 % 14,67 % 26,36 % 25,56 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 3,97 % 5,02 % 8,35 % 8,53 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 397 395 410 385