Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Nordentic Dental Labs AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 83 859 83 844 27 464 9 421
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 6 577 751 95 83
Total omsättning 90 436 84 595 27 559 9 504
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 -19
Råvaror och förnödenheter 21 186 16 835 5 137 1 879
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 10 385 14 381 3 765 1 303
Personalkostnader 44 836 42 093 13 049 5 163
Avskrivningar 1 591 1 469 397 256
Summa rörelsekostnader -77 998 -74 778 -22 348 -8 582
Rörelseresultat 12 408 9 758 5 210 884
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 12 546 0 5 384 1 122
Skatt -80 39 1 173 131
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 12 339 9 813 5 208 873
Årets resultat 80 -39 4 211 991
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 29 29 2 12
Övriga finansiella kostnader 40 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 12 339 9 813 5 208 873
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag -12 546 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 207 -9 813 176 249
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 510 375 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 510 375 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 2 753 3 013 655 553
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 1 062 1 182 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 3 815 4 195 655 553
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 4 841 8 888 7 000 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 2 352 1 944 935 749
Summa finansiella anläggningstillgångar 7 193 10 832 7 935 749
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 11 518 15 401 8 590 1 302

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 25
Övrigt varulager 4 268 3 986 1 316 243
Summa varulager 4 268 3 986 1 316 268
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 10 864 8 800 1 974 870
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 10 195 3 812 3 335 0
Övriga kortfristiga fordringar 3 283 2 835 3 121 91
Summa kortfristiga fordringar 24 342 15 447 8 430 961
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 14 12 734 1 625
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 28 624 19 445 10 479 2 855
Summa tillgångar 40 142 34 847 19 069 4 157

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 21 700 19 847 1 403 412
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 80 -39 4 211 991
Summa fritt eget kapital 21 780 19 808 5 614 1 403
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 21 880 19 908 5 714 1 503
Summa obeskattade reserver 1 903 2 052 866 1 042
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 2 444 1 756 886 588
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 414 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 208 0 0
Summa långfristiga skulder 0 622 0 0
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 2 366 3 637 983 83
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 3 108 506 7 191 0
Övriga kortfristiga skulder 8 440 6 365 3 430 941
Summa kortfristiga skulder 13 914 10 508 11 604 1 024
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 40 142 34 847 19 069 4 157

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 87 81 25 8
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 31 488 28 014 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 12 610 12 861 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 1 500 4 850 1 500 1 500
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 1 901 1 908 713 588
Summa säkerheter 3 401 6 758 2 213 2 088
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 175,05 % 147,12 % 78,97 % 252,54 %
Soliditet (%) 58,00 % 61,47 % 33,31 % 54,63 %
Avkastning på eget kapital (%) 53,00 % 45,81 % 81,99 % 38,44 %
Riskbuffert (%) 30,43 % 27,99 % 27,30 % 20,36 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 14,63 % 11,67 % 18,96 % 9,14 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 362 346 0 0