Nyckeltal för Nordentic Örestad Expodent Åkesson AB

Information 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 67 709 37 267 39 190 37 031
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 208 208 151 342
Total omsättning 67 917 37 475 39 341 37 373
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 -289 0
Råvaror och förnödenheter 12 367 6 952 6 705 6 418
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 13 612 6 471 6 565 6 218
Personalkostnader 36 763 20 910 20 313 21 508
Avskrivningar 892 310 267 319
Summa rörelsekostnader -63 634 -34 643 -33 561 -34 463
Rörelseresultat 4 183 2 832 5 203 2 668
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat före skatt 4 177 2 833 5 120 2 919
Skatt 4 177 662 1 174 679
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 4 177 2 833 5 120 2 419
Årets resultat 0 2 172 3 947 2 241
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 4 4 2 2
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 10 2 85 250
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 4 177 2 833 5 120 2 419
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 500
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 1 700 1 239 1 412 1 327
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 11 179 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 12 879 1 239 1 412 1 327
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa anläggningstillgångar 12 879 1 239 1 412 1 327

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 335 323
Övrigt varulager 2 513 2 042 2 652 2 684
Summa varulager 2 513 2 042 2 987 3 007
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kundfordringar 9 409 4 136 5 142 4 209
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 4 451 4 073 174 0
Övriga kortfristiga fordringar 2 784 1 983 812 806
Summa kortfristiga fordringar 16 644 10 192 6 128 5 015
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 31 4 935 2 987
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa omsättningstillgångar 19 157 12 265 14 051 11 008
Summa tillgångar 32 036 13 504 15 463 12 335

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Aktiekapital 900 900 900 900
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 180 180 180 180
Summa bundet eget kapital 1 080 1 080 1 080 1 080
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserat resultat 18 443 6 212 2 265 25
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 0 2 172 3 947 2 241
Summa fritt eget kapital 18 443 8 384 6 212 2 266
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital 19 523 9 464 7 292 3 346
Summa obeskattade reserver 377 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 2 918 1 505 1 287 763
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 4 544 74 4 114 6 114
Övriga kortfristiga skulder 4 675 2 462 2 771 2 113
Summa kortfristiga skulder 12 137 4 041 8 172 8 990
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital och skulder 32 036 13 504 15 463 12 335

Noter

2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Antal anställda 57 34 35 43
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Företagsinteckningar 5 500 0 0 5 000
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 5 500 0 0 5 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 4 000
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kassalikviditet (%) 137,13 % 252,98 % 135,38 % 89,01 %
Soliditet (%) 61,81 % 70,08 % 47,16 % 27,13 %
Avkastning på eget kapital (%) 21,10 % 29,93 % 70,21 % 72,30 %
Riskbuffert (%) 12,99 % 20,94 % 32,62 % 18,86 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 6,15 % 7,60 % 12,85 % 5,86 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!