Nyckeltal för Nobina Sverige AB

Information 2021-02 2020-02 2019-02 2018-02
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-02 2020-02 2019-02 2018-02
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 6 463 170 6 511 150 6 517 060 6 161 430
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 153 115 92 616 85 434 74 727
Total omsättning 6 616 285 6 603 766 6 602 494 6 236 157
Rörelsens kostnader 2021-02 2020-02 2019-02 2018-02
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 1 203 200 1 241 810 1 257 880 1 176 750
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 1 659 420 1 649 590 1 601 150 1 561 780
Personalkostnader 3 425 140 3 267 260 3 307 610 3 129 660
Avskrivningar 47 343 41 863 37 144 26 014
Summa rörelsekostnader -6 335 103 -6 200 523 -6 203 784 -5 894 204
Rörelseresultat 280 760 402 886 398 598 341 561
Resultat 2021-02 2020-02 2019-02 2018-02
Resultat före skatt 282 072 402 075 396 824 340 044
Skatt -2 327 2 100 276 1 533
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 282 072 402 075 396 824 340 044
Årets resultat -7 077 -2 662 -7 980 2 138
Jämförelsestörande poster 2021-02 2020-02 2019-02 2018-02
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-02 2020-02 2019-02 2018-02
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 272
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 1 735 13 21 17
Räntekostnader till koncernföretag 10 49 93 364
Externa räntekostnader 173 80 204 165
Övriga finansiella kostnader 434 839 1 498 1 277
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-02 2020-02 2019-02 2018-02
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 282 072 402 075 396 824 340 044
Bokslutsdispositioner 2021-02 2020-02 2019-02 2018-02
Koncernbidrag -291 476 -402 637 -404 528 -336 373
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2021-02 2020-02 2019-02 2018-02
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-02 2020-02 2019-02 2018-02
Balanserade utgifter 493 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 493 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-02 2020-02 2019-02 2018-02
Byggnader och mark 2 162 3 197 3 887 5 412
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 130 826 112 989 56 742 88 398
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 1 627 2 377 47 168 4 423
Summa materiella anläggningstillgångar 134 615 118 563 107 797 98 233
Finansiella anläggningstillgångar 2021-02 2020-02 2019-02 2018-02
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 272
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 12 776 10 449 12 326 12 712
Summa finansiella anläggningstillgångar 12 776 10 449 12 326 12 712
2021-02 2020-02 2019-02 2018-02
Summa anläggningstillgångar 147 884 129 012 120 123 110 945

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-02 2020-02 2019-02 2018-02
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 33 563 30 547 29 516 25 612
Summa varulager 33 563 30 547 29 516 25 612
Kortfristiga fordringar 2021-02 2020-02 2019-02 2018-02
Kundfordringar 373 312 375 980 364 722 344 018
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 1 232 920 1 198 660 1 318 200 1 242 350
Övriga kortfristiga fordringar 231 532 219 202 209 699 189 322
Summa kortfristiga fordringar 1 837 760 1 793 840 1 892 620 1 775 690
Kassa och bank 2021-02 2020-02 2019-02 2018-02
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 6 116 9 228 9 738 662
2021-02 2020-02 2019-02 2018-02
Summa omsättningstillgångar 1 877 440 1 833 620 1 931 880 1 801 960
Summa tillgångar 2 025 320 1 962 630 2 052 000 1 912 900

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-02 2020-02 2019-02 2018-02
Aktiekapital 300 300 300 300
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 60 60 60 60
Summa bundet eget kapital 360 360 360 360
Fritt eget kapital 2021-02 2020-02 2019-02 2018-02
Balanserat resultat 462 599 465 261 473 241 471 103
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -7 077 -2 662 -7 980 2 138
Summa fritt eget kapital 455 522 462 599 465 261 473 241
2021-02 2020-02 2019-02 2018-02
Summa eget kapital 455 882 462 959 465 621 473 601
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 31 061 33 251 35 862 33 064
Långfristiga skulder 2021-02 2020-02 2019-02 2018-02
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 5 662 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 5 662 0 0 0
Kortfristiga skulder 2021-02 2020-02 2019-02 2018-02
Skulder till kreditinstitut, korta 747 7 155 0 0
Leverantörsskulder 343 927 311 875 351 299 305 765
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 291 961 401 385 406 353 336 373
Övriga kortfristiga skulder 896 084 746 004 792 865 764 102
Summa kortfristiga skulder 1 532 720 1 466 420 1 550 520 1 406 240
2021-02 2020-02 2019-02 2018-02
Summa eget kapital och skulder 2 025 320 1 962 630 2 052 000 1 912 900

Noter

2021-02 2020-02 2019-02 2018-02
Antal anställda 7594 7455 7869 6690
Löner till styrelse & VD 3 290 3 192 3 355 3 310
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 2 452 930 2 346 470 2 365 190 2 239 840
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 923 564 862 944 886 590 829 242
2021-02 2020-02 2019-02 2018-02
Företagsinteckningar 150 000 150 000 150 000 150 000
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 150 000 150 000 150 000 150 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2021-02 2020-02 2019-02 2018-02
Kassalikviditet (%) 120,30 % 122,96 % 122,69 % 126,32 %
Soliditet (%) 22,51 % 23,59 % 22,69 % 24,76 %
Avkastning på eget kapital (%) 61,87 % 86,85 % 85,22 % 71,80 %
Riskbuffert (%) 13,92 % 20,47 % 19,31 % 17,74 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 4,35 % 6,16 % 6,06 % 5,49 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 323 315 301 335
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!