Nyckeltal för Nethouse Sverige Holding AB

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 617 4 479 6 412
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 6 796
Total omsättning 0 617 4 479 13 208
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 1 764 1 127 4 500
Personalkostnader 0 16 3 285 0
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -1 -780 -4 412 -4 500
Rörelseresultat -1 -163 67 8 708
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 149 151 8 955 11 577
Skatt 33 36 86 2 291
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -1 -163 8 650 11 060
Årets resultat 116 115 8 869 9 286
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 7 320 2 349
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 1
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -1 -163 8 650 11 060
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 150 314 305 517
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 490
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 490
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 7 320 2 349
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 1 000
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 13 518
Summa finansiella anläggningstillgångar 23 850 23 850 4 790 21 709
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 23 850 23 850 4 790 22 199

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 0 0 0 319
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 33 26 14 767 2 736
Övriga kortfristiga fordringar 0 9 1 138 259
Summa kortfristiga fordringar 33 35 15 905 3 314
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 151 2 179
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 33 35 16 056 5 493
Summa tillgångar 23 883 23 885 20 846 27 692

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 1 256 1 256 1 000 1 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 100 100 100 100
Summa bundet eget kapital 1 356 1 356 1 100 1 100
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 19 365 19 250 9 124 15 604
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 116 115 8 869 9 286
Summa fritt eget kapital 19 481 19 365 17 993 24 890
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 20 837 20 721 19 093 25 990
Summa obeskattade reserver 0 150 464 769
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 45 368
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 3 012 150 0 0
Övriga kortfristiga skulder 34 2 864 1 244 564
Summa kortfristiga skulder 3 046 3 014 1 289 932
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 23 883 23 885 20 846 27 692

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 0 0 4 4
Löner till styrelse & VD 0 0 2 489 2 036
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 715 679
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 11 824 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 1,08 % 1,16 % 1 245,62 % 589,38 %
Soliditet (%) 87,25 % 87,22 % 93,23 % 95,90 %
Avkastning på eget kapital (%) 0,00 % -0,78 % 44,51 % 41,65 %
Riskbuffert (%) 0,00 % -0,68 % 41,49 % 39,85 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % -26,42 % 193,12 % 172,47 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 622 509
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!