Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Koncernredovisning för NetJobs Group AB

Information 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 23 582 33 319 37 838 41 423
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 209 138 197 0
Total omsättning 23 791 33 457 38 035 41 423
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 10 313 14 358 16 377 12 995
Personalkostnader 16 534 23 229 23 186 27 247
Avskrivningar 1 574 1 574 1 806 1 180
Summa rörelsekostnader -28 421 -39 161 -41 369 -41 422
Rörelseresultat -4 630 -5 704 -3 334 1
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat före skatt -4 921 -5 946 -3 455 -28
Skatt -189 -889 -551 55
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -4 921 -5 946 -3 455 -28
Årets resultat -4 732 -5 057 -2 904 -83
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 2 1 2 3
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 293 237 127 62
Övriga finansiella kostnader 0 5 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -4 921 -5 946 -3 455 -28
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 3 028 4 435 5 318 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 3 028 4 435 5 318 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 231 338 458 643
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 231 338 458 643
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 2 791 2 657 1 766 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 2 791 2 657 1 766 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa anläggningstillgångar 6 050 7 430 7 542 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kundfordringar 1 915 3 127 4 341 5 309
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 687 956 888 1 328
Summa kortfristiga fordringar 2 602 4 083 5 229 6 637
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 226 826 1 706 3 095
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa omsättningstillgångar 2 828 4 909 6 935 9 732
Summa tillgångar 8 878 12 339 14 477 16 774

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Aktiekapital 649 519 519 519
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 669 539 539 539
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserat resultat 2 768 4 997 7 802 7 865
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -4 732 -5 057 -2 904 -83
Summa fritt eget kapital -1 964 -60 4 898 7 782
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital -1 295 479 5 437 8 321
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 111
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 3 093 3 826 1 216 400
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 2 500 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 5 593 3 826 1 216 400
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 288 288
Leverantörsskulder 1 262 849 1 123 1 502
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 2 000 1 000 0
Övriga kortfristiga skulder 3 318 5 185 5 413 6 152
Summa kortfristiga skulder 4 580 8 034 7 824 7 942
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital och skulder 8 878 12 339 14 477 16 774

Noter

2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Antal anställda 22 37 44 54
Löner till styrelse & VD 1 932 3 675 3 041 2 918
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 10 622 14 223 15 337 16 714
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 4 020 5 763 5 434 5 904
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Företagsinteckningar 4 500 4 500 3 500 3 500
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 4 500 4 500 3 500 3 500
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 4 500 4 500 2 000 2 000
Utnyttjad checkräkningskredit 3 093 3 826 1 104 0
Utdelning 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kassalikviditet (%) 61,75 % 61,10 % 88,64 % 122,54 %
Soliditet (%) -14,59 % 3,88 % 37,56 % 49,61 %
Avkastning på eget kapital (%) 380,00 % -1 241,34 % -63,55 % -0,34 %
Riskbuffert (%) -55,01 % -48,27 % -24,39 % -0,54 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -22,11 % -18,57 % -9,47 % -0,22 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 571 484 418 364

Nyckeltal för NetJobs Group AB

Information 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 20 419 24 402 23 314 23 902
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 81 13 0
Total omsättning 20 419 24 483 23 327 23 902
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 10 402 9 119 9 081 6 200
Personalkostnader 13 558 18 429 15 516 17 314
Avskrivningar 1 157 1 113 756 329
Summa rörelsekostnader -25 117 -28 661 -25 353 -23 843
Rörelseresultat -4 698 -4 178 -2 026 59
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat före skatt -4 988 -4 373 -3 722 1 002
Skatt -189 -886 -440 30
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -4 988 -4 373 -3 722 1 002
Årets resultat -4 099 -3 485 -3 282 972
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 -1 623 916
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 47 59
Externa ränteintäkter 1 42 2 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 291 237 123 62
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -4 988 -4 373 -3 722 1 002
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Koncernbidrag 700 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 2 703 3 741 4 283 3 117
Summa immateriella anläggningstillgångar 2 703 3 741 4 283 3 117
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 151 217 299 463
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 151 217 299 463
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 -1 623 916
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 254 1 500 1 800
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 2 791 2 602 1 714 1 274
Summa finansiella anläggningstillgångar 4 632 4 697 4 046 5 906
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa anläggningstillgångar 7 486 8 655 8 628 9 486

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kundfordringar 1 798 2 530 2 626 3 011
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 1 013 185 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 463 840 712 708
Summa kortfristiga fordringar 3 274 3 555 3 338 3 719
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 15 6 29 845
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa omsättningstillgångar 3 289 3 561 3 367 4 564
Summa tillgångar 10 775 12 216 11 995 14 050

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Aktiekapital 649 519 519 519
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 1 811 2 536 2 767 1 465
Summa bundet eget kapital 2 460 3 055 3 286 1 984
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserat resultat 2 137 2 090 5 062 5 392
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -4 099 -3 485 -3 282 972
Summa fritt eget kapital -1 962 -1 395 1 780 6 364
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital 498 1 660 5 066 8 348
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 3 093 3 826 1 216 400
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 3 105 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 6 198 3 826 1 216 400
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 288 288
Leverantörsskulder 838 696 840 1 206
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 2 000 1 030 24
Övriga kortfristiga skulder 3 241 4 034 3 555 3 784
Summa kortfristiga skulder 4 079 6 730 5 713 5 302
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital och skulder 10 775 12 216 11 995 14 050

Noter

2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Antal anställda 13 26 27 32
Löner till styrelse & VD 1 424 2 371 1 772 1 460
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 8 447 11 007 9 580 10 485
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 3 436 4 582 3 712 4 028
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Företagsinteckningar 4 500 4 500 3 500 3 500
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 4 500 4 500 3 500 3 500
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 4 500 4 500 2 000 2 000
Utnyttjad checkräkningskredit 3 093 3 826 1 104 0
Utdelning 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kassalikviditet (%) 80,63 % 52,91 % 58,94 % 86,08 %
Soliditet (%) 4,62 % 13,59 % 42,23 % 59,42 %
Avkastning på eget kapital (%) -1 001,61 % -263,43 % -73,47 % 12,00 %
Riskbuffert (%) -46,42 % -36,10 % -31,78 % 6,49 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -25,85 % -18,89 % -16,49 % 3,93 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 759 515 420 373