Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Koncernredovisning för NetJobs Group AB

Bolagets redovisning

Information 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 33 319 37 838 41 423 40 773
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 138 197 0 0
Total omsättning 33 457 38 035 41 423 40 773
Rörelsens kostnader 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 14 358 16 377 12 995 11 981
Personalkostnader 23 229 23 186 27 247 24 227
Avskrivningar 1 574 1 806 1 180 1 070
Summa rörelsekostnader -39 161 -41 369 -41 422 -37 278
Rörelseresultat -5 704 -3 334 1 3 495
Resultat 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Resultat före skatt -5 946 -3 455 -28 3 432
Skatt -889 -551 55 859
Minoritetsintressen 0 0 0 27
Resultat efter finansnetto -5 946 -3 455 -28 3 432
Årets resultat -5 057 -2 904 -83 2 573
Jämförelsestörande poster 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 1 2 3 4
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 237 127 62 38
Övriga finansiella kostnader 5 0 0 29
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -5 946 -3 455 -28 3 432
Bokslutsdispositioner 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 214
Övriga immateriella anläggningstillgångar 4 435 5 318 0 4 444
Summa immateriella anläggningstillgångar 4 435 5 318 0 4 658
Materiella anläggningstillgångar 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 338 458 643 364
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 338 458 643 364
Finansiella anläggningstillgångar 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 2 657 1 766 0 804
Summa finansiella anläggningstillgångar 2 657 1 766 0 804
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Summa anläggningstillgångar 7 430 7 542 0 5 826

Omsättningstillgångar

Varulager 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Kundfordringar 3 127 4 341 5 309 3 998
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 956 888 1 328 1 249
Summa kortfristiga fordringar 4 083 5 229 6 637 5 247
Kassa och bank 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 826 1 706 3 095 6 375
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Summa omsättningstillgångar 4 909 6 935 9 732 11 622
Summa tillgångar 12 339 14 477 16 774 17 448

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Aktiekapital 519 519 519 519
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 539 539 539 539
Fritt eget kapital 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Balanserat resultat 4 997 7 802 7 865 1 481
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -5 057 -2 904 -83 8 877
Summa fritt eget kapital -60 4 898 7 782 10 358
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Summa eget kapital 479 5 437 8 321 10 897
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 27
Summa avsättningar 0 0 111 187
Långfristiga skulder 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 3 826 1 216 400 688
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 3 826 1 216 400 688
Kortfristiga skulder 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 288 288 288
Leverantörsskulder 849 1 123 1 502 784
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 2 000 1 000 0 0
Övriga kortfristiga skulder 5 185 5 413 6 152 4 577
Summa kortfristiga skulder 8 034 7 824 7 942 5 649
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Summa eget kapital och skulder 12 339 14 477 16 774 17 448

Noter

2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Antal anställda 37 44 54 51
Löner till styrelse & VD 3 675 3 041 2 918 2 384
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 14 223 15 337 16 714 16 100
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 5 763 5 434 5 904 5 060
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Företagsinteckningar 4 500 3 500 3 500 3 500
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 4 500 3 500 3 500 3 500
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 4 500 2 000 2 000 0
Utnyttjad checkräkningskredit 3 826 1 104 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Kassalikviditet (%) 61,10 % 88,64 % 122,54 % 205,74 %
Soliditet (%) 3,88 % 37,56 % 49,61 % 62,45 %
Avkastning på eget kapital (%) -1 241,34 % -63,55 % -0,34 % 31,49 %
Riskbuffert (%) -48,27 % -24,39 % -0,54 % 19,00 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -18,57 % -9,47 % -0,22 % 8,25 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 484 418 364 362

Nyckeltal för NetJobs Group AB

Koncernredovisning

Information 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 24 402 23 314 23 902 27 636
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 81 13 0 0
Total omsättning 24 483 23 327 23 902 27 636
Rörelsens kostnader 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 9 119 9 081 6 200 6 467
Personalkostnader 18 429 15 516 17 314 18 212
Avskrivningar 1 113 756 329 562
Summa rörelsekostnader -28 661 -25 353 -23 843 -25 241
Rörelseresultat -4 178 -2 026 59 2 395
Resultat 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Resultat före skatt -4 373 -3 722 1 002 4 773
Skatt -886 -440 30 542
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -4 373 -3 722 1 002 4 773
Årets resultat -3 485 -3 282 972 4 231
Jämförelsestörande poster 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 -1 623 916 2 441
Ränteintäkter från koncernföretag 0 47 59 0
Externa ränteintäkter 42 2 0 4
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 237 123 62 67
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -4 373 -3 722 1 002 4 773
Bokslutsdispositioner 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 3 741 4 283 3 117 1 859
Summa immateriella anläggningstillgångar 3 741 4 283 3 117 1 859
Materiella anläggningstillgångar 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 217 299 463 217
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 217 299 463 217
Finansiella anläggningstillgångar 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 -1 623 916 2 441
Fordringar på koncern- och intresseföretag 254 1 500 1 800 1 800
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 2 602 1 714 1 274 804
Summa finansiella anläggningstillgångar 4 697 4 046 5 906 4 936
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Summa anläggningstillgångar 8 655 8 628 9 486 7 012

Omsättningstillgångar

Varulager 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Kundfordringar 2 530 2 626 3 011 2 327
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 185 0 0 250
Övriga kortfristiga fordringar 840 712 708 501
Summa kortfristiga fordringar 3 555 3 338 3 719 3 078
Kassa och bank 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 6 29 845 4 315
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Summa omsättningstillgångar 3 561 3 367 4 564 7 393
Summa tillgångar 12 216 11 995 14 050 14 405

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Aktiekapital 519 519 519 519
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 2 536 2 767 1 465 20
Summa bundet eget kapital 3 055 3 286 1 984 539
Fritt eget kapital 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Balanserat resultat 2 090 5 062 5 392 4 681
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -3 485 -3 282 972 4 231
Summa fritt eget kapital -1 395 1 780 6 364 8 912
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Summa eget kapital 1 660 5 066 8 348 9 451
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 3 826 1 216 400 688
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 3 826 1 216 400 688
Kortfristiga skulder 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 288 288 288
Leverantörsskulder 696 840 1 206 695
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 2 000 1 030 24 0
Övriga kortfristiga skulder 4 034 3 555 3 784 3 283
Summa kortfristiga skulder 6 730 5 713 5 302 4 266
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Summa eget kapital och skulder 12 216 11 995 14 050 14 405

Noter

2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Antal anställda 26 27 32 35
Löner till styrelse & VD 2 371 1 772 1 460 1 089
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 11 007 9 580 10 485 12 569
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 4 582 3 712 4 028 3 905
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Företagsinteckningar 4 500 3 500 3 500 3 500
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 4 500 3 500 3 500 3 500
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 4 500 2 000 2 000 0
Utnyttjad checkräkningskredit 3 826 1 104 0 0
Utdelning 0 0 0 2 075
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Kassalikviditet (%) 52,91 % 58,94 % 86,08 % 173,30 %
Soliditet (%) 13,59 % 42,23 % 59,42 % 65,61 %
Avkastning på eget kapital (%) -263,43 % -73,47 % 12,00 % 50,50 %
Riskbuffert (%) -36,10 % -31,78 % 6,49 % 32,25 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -18,89 % -16,49 % 3,93 % 17,03 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 515 420 373 390
Läs mer.