Nyckeltal för Nallens Stormarknad Aktiebolag

Information 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 20 006 19 039 24 208 19 784
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 368 618 257 177
Total omsättning 20 374 19 657 24 465 19 961
Rörelsens kostnader 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 10 560 10 643 13 136 10 703
Övriga externa kostnader 4 248 4 257 4 466 4 180
Personalkostnader 3 750 3 483 3 677 3 728
Avskrivningar 14 12 12 12
Summa rörelsekostnader -18 572 -18 395 -21 291 -18 623
Rörelseresultat 1 803 1 264 3 175 1 338
Resultat 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Resultat före skatt 1 787 1 129 3 172 1 199
Skatt 2 3 6 3
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 1 787 1 129 3 172 1 199
Årets resultat 4 1 16 5
Jämförelsestörande poster 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 25 0
Externa ränteintäkter 0 3 2 0
Räntekostnader till koncernföretag 10 130 24 120
Externa räntekostnader 14 9 5 19
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 1 787 1 129 3 172 1 199
Bokslutsdispositioner 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Koncernbidrag -1 780 -1 125 -3 150 -1 190
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 78 26 37 49
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 78 26 37 49
Finansiella anläggningstillgångar 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 10 10 10 10
Summa finansiella anläggningstillgångar 10 10 10 10
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Summa anläggningstillgångar 88 36 47 59

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 6 185 5 564 4 785 4 149
Summa varulager 6 185 5 564 4 785 4 149
Kortfristiga fordringar 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Kundfordringar 0 2 34 9
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 1 42 0
Övriga kortfristiga fordringar 607 499 584 476
Summa kortfristiga fordringar 607 502 660 485
Kassa och bank 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 296 403 432 1 376
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Summa omsättningstillgångar 7 089 6 469 5 877 6 010
Summa tillgångar 7 177 6 505 5 925 6 069

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 11 11 11 11
Summa bundet eget kapital 111 111 111 111
Fritt eget kapital 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Balanserat resultat 25 24 7 2
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 4 1 16 5
Summa fritt eget kapital 29 25 23 7
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Summa eget kapital 140 136 134 118
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 3 600 2 900 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 3 600 2 900 0 0
Kortfristiga skulder 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 1 875 1 894 2 032 1 887
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 619 577 2 840 2 806
Övriga kortfristiga skulder 942 998 918 1 257
Summa kortfristiga skulder 3 436 3 469 5 790 5 950
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Summa eget kapital och skulder 7 177 6 505 5 925 6 069

Noter

2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Antal anställda 6 6 6 5
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Företagsinteckningar 1 500 1 500 1 500 1 500
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 1 500 1 500 1 500 1 500
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Kassalikviditet (%) 26,28 % 26,09 % 18,86 % 31,28 %
Soliditet (%) 1,95 % 2,09 % 2,26 % 1,94 %
Avkastning på eget kapital (%) 1 276,43 % 830,15 % 2 367,16 % 1 016,10 %
Riskbuffert (%) 24,89 % 17,31 % 53,52 % 19,71 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 8,81 % 5,20 % 12,98 % 5,36 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!