Nyckeltal för NIJO Management AB

Information 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 287 1 363 1 611 1 522
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 89 0 0 0
Total omsättning 1 376 1 363 1 611 1 522
Rörelsens kostnader 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 6 6 8 5
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 211 229 338 464
Personalkostnader 849 710 792 886
Avskrivningar 12 67 12 10
Summa rörelsekostnader -1 078 -1 012 -1 150 -1 365
Rörelseresultat 298 350 462 157
Resultat 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Resultat före skatt 430 223 331 112
Skatt 95 50 79 30
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 297 350 452 157
Årets resultat 334 172 252 82
Jämförelsestörande poster 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 2 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 9 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 297 350 452 157
Bokslutsdispositioner 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 133 -127 -121 -45
Balansräkning 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 8 331 32 43
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 8 331 32 43
Finansiella anläggningstillgångar 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 340 0 0 80
Summa finansiella anläggningstillgångar 340 0 0 80
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Summa anläggningstillgångar 348 331 32 123

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Kundfordringar 198 225 385 340
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 216 285 230 338
Summa kortfristiga fordringar 414 510 615 678
Kassa och bank 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 1 077 931 844 449
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Summa omsättningstillgångar 1 491 1 441 1 459 1 126
Summa tillgångar 1 839 1 772 1 491 1 250

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Balanserat resultat 691 619 367 385
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 334 172 252 82
Summa fritt eget kapital 1 025 791 619 467
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Summa eget kapital 1 075 841 669 517
Summa obeskattade reserver 519 653 525 404
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 10 15 19 47
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 235 263 278 282
Summa kortfristiga skulder 245 278 297 329
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Summa eget kapital och skulder 1 839 1 772 1 491 1 250

Noter

2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Antal anställda 1 1 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 120 100 0 100
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Kassalikviditet (%) 608,57 % 518,35 % 491,25 % 342,55 %
Soliditet (%) 79,26 % 74,62 % 70,82 % 65,18 %
Avkastning på eget kapital (%) 20,38 % 26,47 % 42,81 % 19,27 %
Riskbuffert (%) 15,73 % 19,75 % 28,85 % 12,56 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 22,92 % 25,68 % 27,50 % 10,32 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!