Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Nääs Konsult och Förvaltning AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 14

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 5 282 7 564
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0
Övriga rörelseintäkter 782 698
Total omsättning 6 064 8 262
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0
Administrationskostnader 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0
Förändring lager mm 0 0
Råvaror och förnödenheter 496 1 180
Handelsvaror 0 0
Övriga externa kostnader 2 564 3 331
Personalkostnader 687 568
Avskrivningar 795 928
Summa rörelsekostnader -4 542 -6 007
Rörelseresultat 1 445 2 255
Resultat 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 16 387 1 865
Skatt 80 236
Minoritetsintressen 0 0
Resultat efter finansnetto 16 511 2 222
Årets resultat 15 907 743
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 15 506 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0
Externa ränteintäkter 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0
Externa räntekostnader 238 33
Övriga finansiella kostnader 201 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0
Extraordinära kostnader 0 0
Summa extraordinära poster 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 16 511 2 222
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12
Koncernbidrag -400 -886
Aktieägartillskott 0 0
Bokslutsdispositioner -124 -357
Balansräkning 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0
Patent, licenser mm 0 0
Goodwill 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 6 113 4 499
Maskiner 0 0
Inventarier 1 423 1 978
Maskiner och inventarier 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 785 785
Summa materiella anläggningstillgångar 8 321 7 262
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 15 506 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 1 036 0
Lån till delägare & närstående 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 4 701 7 950
2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 13 021 15 212

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0
Övrigt varulager 819 591
Summa varulager 819 591
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12
Kundfordringar 1 123 1 663
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 24 588 682
Summa kortfristiga fordringar 25 711 2 345
Kassa och bank 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0
Summa kassa och bank 0 0
2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 26 530 2 935
Summa tillgångar 39 551 18 147

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12
Aktiekapital 50 50
Överkursfond 0 0
Uppskrivningsfond 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 7 339 2 835
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 3 761
Årets resultat 15 907 743
Summa fritt eget kapital 23 246 7 339
2019-12 2018-12
Summa eget kapital 23 296 7 389
Summa obeskattade reserver 3 442 3 318
Minoritetsintressen 0 0
Summa avsättningar 0 0
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 6 403 3 177
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0
Summa långfristiga skulder 6 403 3 177
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 1 411 1 809
Leverantörsskulder 590 1 171
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 1 126 886
Övriga kortfristiga skulder 3 283 397
Summa kortfristiga skulder 6 410 4 263
2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 39 551 18 147

Noter

2019-12 2018-12
Antal anställda 1 2
Löner till styrelse & VD 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0
Löner till övriga anställda 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0
Sociala kostnader 0 0
2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0
Övriga säkerheter 4 128 0
Summa säkerheter 4 128 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 2 475 2 309
Utdelning 0 0
2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 401,11 % 55,01 %
Soliditet (%) 65,32 % 54,19 %
Avkastning på eget kapital (%) 63,91 % 22,59 %
Riskbuffert (%) 39,66 % 12,03 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 304,28 % 28,94 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0