Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Nääs Fabriker AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 19 653 20 216 20 084 16 214
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 19 653 20 216 20 084 16 214
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 24 618 22 560 21 043 33 073
Personalkostnader 0 0 12 325 0
Avskrivningar 12 583 12 551 0 10 224
Summa rörelsekostnader -37 201 -35 111 -33 368 -43 297
Rörelseresultat -17 548 -14 894 -13 282 -27 083
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt -17 550 -25 750 -15 489 -29 144
Skatt -522 -1 290 11 337 64
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -17 550 -18 988 -15 489 -29 144
Årets resultat -2 042 -5 456 42 191 18
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 -4 109 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 20 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 2 200 2 040
Externa räntekostnader 3 4 6 21
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -17 550 -18 988 -15 489 -29 144
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 14 986 19 004 69 017 29 226
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 -6 762 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 260 259 259 818 269 242 276 062
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 7 043 7 547 9 637 10 815
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 1 623 4 568 772 222
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 268 925 271 933 279 651 287 099
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 -4 109 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 40 40 40 40
Summa finansiella anläggningstillgångar 5 090 90 1 289 1 289
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 274 015 272 023 280 940 288 389

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 216 116 150 51
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 20 121 22 103 19 008 13 164
Övriga kortfristiga fordringar 1 086 2 049 321 1 551
Summa kortfristiga fordringar 21 423 24 268 19 479 14 766
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 3 893 5 540 17 87
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 25 316 29 808 19 496 14 853
Summa tillgångar 299 332 301 832 300 436 303 242

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 4 000 4 000 4 000 4 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 500 500 500 500
Summa bundet eget kapital 4 500 4 500 4 500 4 500
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 246 298 251 754 71 563 71 545
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 138 000 0
Årets resultat -2 042 -5 456 42 191 18
Summa fritt eget kapital 244 256 246 298 251 754 71 563
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 248 756 250 798 256 254 76 063
Summa obeskattade reserver 24 494 24 494 17 732 17 732
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 18 768 19 291 20 581 9 243
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 100 000
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 100 000
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 3 085 3 937 2 300 1 653
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 405 101 1 534 96 385
Övriga kortfristiga skulder 3 823 3 211 2 035 2 166
Summa kortfristiga skulder 7 313 7 249 5 869 100 204
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 299 332 301 832 300 436 303 242

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 4 5 5 5
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 50 000 50 000 50 000 50 000
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 50 000 50 000 50 000 50 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 346,18 % 411,20 % 332,19 % 14,82 %
Soliditet (%) 89,13 % 89,07 % 89,64 % 29,39 %
Avkastning på eget kapital (%) -6,58 % -7,06 % -5,75 % -32,70 %
Riskbuffert (%) -5,88 % -6,32 % -25,37 % -9,94 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -89,31 % -93,95 % -88,10 % -192,46 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0