Nyckeltal för Motorcentralen i Umeå Aktiebolag

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 724 004 719 699 726 793 733 178
Övriga rörelseintäkter 2 724 163 252 469
Total omsättning 726 728 719 862 727 045 733 647
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Övriga rörelsekostnader 90 0 10 38
Kostnad sålda varor 637 003 635 900 655 721 667 603
Rörelseresultat 17 119 9 905 -2 833 -4 463
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 23 606 16 950 6 653 5 239
Skatt 5 183 3 771 1 639 1 316
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 26 390 17 799 5 106 2 516
Årets resultat 18 423 13 146 4 974 3 923
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 -750 -650 -810
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 12 861 11 513 11 781 10 280
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 3 676 2 870 3 194 2 493
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 26 390 17 799 5 106 2 516
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 -33 -40 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -2 784 -849 1 547 2 723
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 290 290 290 290
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 9 268 11 299 11 864 13 203
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 9 558 11 589 12 154 13 493
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 -750 -650 -810
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 184 202 201 130
Summa finansiella anläggningstillgångar 185 202 202 131
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 9 743 11 791 12 356 13 624

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 81 116 104 640 102 717 105 852
Summa varulager 81 116 104 640 102 717 105 852
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 306 799 318 675 299 558 269 913
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 11 763 11 724 16 707 17 861
Summa kortfristiga fordringar 318 562 330 399 316 265 287 774
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 30
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 399 678 435 039 418 982 393 656
Summa tillgångar 409 421 446 830 431 338 407 280

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 600 600 600 600
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 250 250 250 250
Summa bundet eget kapital 850 850 850 850
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 54 905 41 759 36 785 32 862
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 18 423 13 146 4 974 3 923
Summa fritt eget kapital 73 328 54 905 41 759 36 785
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 74 178 55 755 42 609 37 635
Summa obeskattade reserver 32 055 29 271 28 422 29 970
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 5 182 5 863 5 928 6 605
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 203 698 242 675 272 418 246 225
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 21 266 13 337 4 200 9 820
Övriga långfristiga skulder 21 115 25 665 34 079 22 310
Summa långfristiga skulder 246 079 281 677 310 697 278 355
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 31 600 56 822 16 052 36 266
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 20 327 17 442 27 630 18 449
Summa kortfristiga skulder 51 927 74 264 43 682 54 715
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 409 421 446 830 431 338 407 280

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 154 150 159 146
Löner till styrelse & VD 1 165 1 123 1 055 1 043
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 54 210 56 170 56 848 51 639
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 23 231 23 527 24 591 22 673
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 50 850 50 850 50 850 50 850
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 50 850 50 850 50 850 50 850
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 16 290 29 795 40 217 19 354
Summa ansvarsförbindelser 16 290 29 795 40 217 19 354
Beviljad checkräkningskredit 45 000 45 000 45 000 45 000
Utnyttjad checkräkningskredit 5 340 14 484 24 382 31 855
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 613,48 % 444,90 % 724,02 % 526,01 %
Soliditet (%) 23,89 % 17,31 % 14,73 % 14,66 %
Avkastning på eget kapital (%) 26,98 % 23,02 % 8,03 % 4,21 %
Riskbuffert (%) 6,14 % 3,84 % 1,04 % 0,50 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 3,14 % 2,07 % 0,26 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 360 382 364 361
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!