Nyckeltal för Monterro Technology Investment AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 3 528 4 699 7 389
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 112 529 1 092 0
Total omsättning 112 4 057 5 791 7 389
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 13 328 11 111 6 251 9 810
Personalkostnader 0 8 415 13 018 16 828
Avskrivningar 0 152 163 161
Summa rörelsekostnader -13 328 -19 678 -19 432 -26 799
Rörelseresultat -13 216 -15 621 -13 641 -19 410
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 815 981 2 656 260 194 107 -19 226
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 815 981 2 656 260 194 107 -19 226
Årets resultat 815 981 2 656 260 194 107 -19 226
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 181 732 207 825 250
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 1 0 3
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 52 52 77 69
Övriga finansiella kostnader 400 191 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 815 981 2 656 260 194 107 -19 226
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 152 315
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 152 315
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 181 732 207 825 250
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 500
Summa finansiella anläggningstillgångar 2 704 510 3 391 800 1 003 810 951 079
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 2 704 510 3 391 800 1 003 960 951 394

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 0 89 0 150
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 3 948 2 284 1 022
Övriga kortfristiga fordringar 1 818 178 1 024 2 575
Summa kortfristiga fordringar 1 818 4 215 3 308 3 747
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 1 082 816 1 179 282
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 2 900 5 031 4 487 4 029
Summa tillgångar 2 707 410 3 396 830 1 008 450 955 423

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 74 74 74 74
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 74 74 74 74
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 2 500 060 1 006 920 749 785 675 414
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott -610 870 -267 374 63 026 295 246
Årets resultat 815 981 2 656 260 194 107 -19 226
Summa fritt eget kapital 2 705 171 3 395 806 1 006 918 951 434
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 2 705 250 3 395 870 1 006 990 951 508
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 1 110
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 1 110
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 253 933 287 2 105
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 34 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 1 870 22 1 173 699
Summa kortfristiga skulder 2 157 955 1 460 2 804
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 2 707 410 3 396 830 1 008 450 955 423

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 0 5 7 7
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 13 638 624 508 891 882 1 030 500
Övriga ansvarsförbindelser 0 10 000 55 000 0
Summa ansvarsförbindelser 13 638 634 508 946 882 1 030 500
Beviljad checkräkningskredit 0 0 10 000 10 000
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 1 110
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 134,45 % 526,81 % 307,33 % 143,69 %
Soliditet (%) 99,92 % 99,97 % 99,86 % 99,59 %
Avkastning på eget kapital (%) 30,16 % 78,22 % 19,28 % -2,02 %
Riskbuffert (%) -18 510,62 % 72,75 % 13,98 % -3,77 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % 75 289,34 % 4 129,18 % -261,13 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!