Nyckeltal för Monterro Software Investment AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 15

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 4 576 1 678 832
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 1 136 17 174 0 0
Total omsättning 1 136 21 750 1 678 832
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 15 664 30 769 7 320 14 918
Personalkostnader 0 11 196 12 602 5 767
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -15 664 -41 965 -19 922 -20 685
Rörelseresultat -14 528 -20 215 -18 244 -19 853
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 157 993 776 159 -25 887 -22 239
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 157 993 776 159 -25 887 -22 239
Årets resultat 157 993 776 159 -25 887 -22 239
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 8 685 10 106 7 642 2 386
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 157 993 776 159 -25 887 -22 239
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 2 850 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 2 850 0
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 1 728 370 2 062 460 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 728 370 2 062 460 732 900 289 110
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 1 728 370 2 062 460 735 750 289 110

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 0 4 884 0 758
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 2 310 323 638
Övriga kortfristiga fordringar 22 046 1 470 2 874 1 541
Summa kortfristiga fordringar 22 046 8 664 3 197 2 937
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 79 081 27 167 44 794 44 518
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 101 127 35 831 47 991 47 456
Summa tillgångar 1 829 500 2 098 300 783 741 336 566

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 102 102 102 102
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 102 102 102 102
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 1 537 190 309 721 9 991 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott -42 018 471 613 351 617 62 230
Årets resultat 157 993 776 159 -25 887 -22 239
Summa fritt eget kapital 1 653 165 1 557 493 335 721 39 991
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 1 653 270 1 557 600 335 823 40 093
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 173 400 531 650 444 120 292 125
Leverantörsskulder 250 697 1 478 2 658
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 2 578 8 354 2 320 1 690
Summa kortfristiga skulder 176 228 540 701 447 918 296 473
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 1 829 500 2 098 300 783 741 336 566

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 0 6 5 3
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 1 300 1 300 0
Summa säkerheter 0 1 300 1 300 0
Villkorat aktieägartillskott 843 441 885 459 413 846 62 230
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 843 441 885 459 413 846 62 230
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 10 300 20 300 26 000 30 000
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 57,38 % 6,63 % 10,71 % 16,01 %
Soliditet (%) 90,37 % 74,23 % 42,85 % 11,91 %
Avkastning på eget kapital (%) 9,56 % 49,83 % -7,71 % -55,47 %
Riskbuffert (%) 4,18 % 35,60 % -4,03 % -6,70 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % 16 740,67 % -1 998,15 % -2 959,74 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!