Nyckeltal för Monterro Services AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2022-12 2021-12
Valuta KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 13

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 123 164 40 078
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0
Övriga rörelseintäkter 37 18
Total omsättning 123 201 40 096
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12
Försäljningskostnader 0 0
Administrationskostnader 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0
Förändring lager mm 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0
Handelsvaror 0 0
Övriga externa kostnader 53 851 22 094
Personalkostnader 59 670 15 589
Avskrivningar 1 200 1 175
Summa rörelsekostnader -114 721 -38 858
Rörelseresultat 8 147 1 161
Resultat 2022-12 2021-12
Resultat före skatt 8 146 1 161
Skatt 2 797 239
Minoritetsintressen 0 0
Resultat efter finansnetto 8 146 1 161
Årets resultat 5 349 921
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12
Jämförelsestörande poster 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0
Externa ränteintäkter 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0
Externa räntekostnader 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12
Extraordinära intäkter 0 0
Extraordinära kostnader 0 0
Summa extraordinära poster 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 8 146 1 161
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12
Koncernbidrag 0 0
Aktieägartillskott 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12
Balanserade utgifter 0 0
Patent, licenser mm 0 0
Goodwill 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12
Byggnader och mark 0 0
Maskiner 0 0
Inventarier 2 483 3 176
Maskiner och inventarier 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 3 404 3 425
Summa materiella anläggningstillgångar 5 887 6 601
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 1 300 1 300
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 300 1 300
2022-12 2021-12
Summa anläggningstillgångar 7 187 7 901

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0
Övrigt varulager 0 0
Summa varulager 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12
Kundfordringar 5 174 2 693
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 4 363 0
Övriga kortfristiga fordringar 8 261 3 323
Summa kortfristiga fordringar 17 798 6 016
Kassa och bank 2022-12 2021-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0
Summa kassa och bank 4 190 5 774
2022-12 2021-12
Summa omsättningstillgångar 21 989 11 790
Summa tillgångar 29 175 19 691

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12
Aktiekapital 25 25
Överkursfond 0 0
Uppskrivningsfond 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0
Summa bundet eget kapital 25 25
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12
Balanserat resultat 921 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0
Årets resultat 5 349 921
Summa fritt eget kapital 6 270 921
2022-12 2021-12
Summa eget kapital 6 295 946
Summa obeskattade reserver 0 0
Minoritetsintressen 0 0
Summa avsättningar 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12
Obligationslån 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0
Leverantörsskulder 5 566 8 756
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0
Övriga kortfristiga skulder 17 314 9 988
Summa kortfristiga skulder 22 880 18 744
2022-12 2021-12
Summa eget kapital och skulder 29 175 19 691

Noter

2022-12 2021-12
Antal anställda 36 9
Löner till styrelse & VD 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0
Löner till övriga anställda 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0
Sociala kostnader 0 0
2022-12 2021-12
Företagsinteckningar 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0
Övriga säkerheter 0 0
Summa säkerheter 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0
Utdelning 3 200 0
2022-12 2021-12
Kassalikviditet (%) 96,10 % 62,90 %
Soliditet (%) 21,58 % 4,80 %
Avkastning på eget kapital (%) 129,40 % 122,73 %
Riskbuffert (%) 27,92 % 5,90 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 6,61 % 2,90 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!