Nyckeltal för Monivent AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 634 69 180 71
Aktiverat arbete för egen räkning 1 314 2 676 2 242 968
Övriga rörelseintäkter 1 125 200 222
Total omsättning 1 949 2 870 2 622 1 261
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 346 259 251 122
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 3 338 3 972 1 540 796
Personalkostnader 4 332 3 046 3 179 1 935
Avskrivningar 943 284 364 284
Summa rörelsekostnader -8 959 -7 561 -5 334 -3 137
Rörelseresultat -7 016 -4 693 -2 716 -1 878
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt -7 090 -4 783 -2 820 -1 938
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -7 090 -4 783 -2 820 -1 938
Årets resultat -7 090 -4 783 -2 820 -1 938
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 74 90 104 59
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -7 090 -4 783 -2 820 -1 938
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 6 785 6 271 3 804 1 771
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 80
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 6 785 6 271 3 804 1 851
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 949 83 158 233
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 832 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 78 0
Summa materiella anläggningstillgångar 949 915 236 233
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 7 734 7 185 4 040 2 083

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 458 0 0 56
Summa varulager 458 0 0 56
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 245 0 0 25
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 578 482 262 121
Summa kortfristiga fordringar 823 482 262 146
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 19 398 3 223 2 475 453
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 20 679 3 705 2 736 656
Summa tillgångar 28 413 10 890 6 777 2 739

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 1 671 658 148 96
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 6 785 6 195 4 013 1 771
Summa bundet eget kapital 8 456 6 853 4 161 1 867
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 24 330 -359 2 932 648
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -7 090 -4 783 -2 820 -1 938
Summa fritt eget kapital 17 240 -5 142 112 -1 290
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 25 696 1 711 4 273 577
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 1 414 1 558 1 902 1 734
Summa långfristiga skulder 1 414 1 558 1 902 1 734
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 277 339 129 125
Leverantörsskulder 364 460 184 50
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 663 6 823 289 253
Summa kortfristiga skulder 1 304 7 622 602 428
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 28 413 10 890 6 777 2 739

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 5 4 5 4
Löner till styrelse & VD 1 258 903 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 1 868 1 320 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 1 156 766 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 1 000 1 000 1 000 1 000
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 1 000 1 000 1 000 1 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 1 550,69 % 48,61 % 454,65 % 139,95 %
Soliditet (%) 90,44 % 15,71 % 63,05 % 21,07 %
Avkastning på eget kapital (%) -27,59 % -279,54 % -66,00 % -335,88 %
Riskbuffert (%) -27,42 % -44,07 % -44,23 % -71,33 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -1 129,97 % -7 062,32 % -1 624,44 % -2 812,68 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 625 556 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!