Nyckeltal för Monika Ahlberg Aktiebolag

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 564 1 432 1 572 1 545
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 36 35
Total omsättning 1 564 1 432 1 608 1 580
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 32 17 29 19
Övriga externa kostnader 175 164 120 115
Personalkostnader 722 695 729 663
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -929 -876 -878 -797
Rörelseresultat 635 556 730 785
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 890 605 937 788
Skatt 189 131 202 174
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 639 558 1 252 788
Årets resultat 701 474 736 615
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 518 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 2 2 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 639 558 1 252 788
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 251 47 -315 0
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 518 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 491 559 559 559
Summa finansiella anläggningstillgångar 541 609 609 609
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 541 609 609 609

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 156 156 0 110
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 409 526 409
Övriga kortfristiga fordringar 12 0 45 90
Summa kortfristiga fordringar 168 565 571 609
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 1 374 681 791 618
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 1 542 1 246 1 362 1 227
Summa tillgångar 2 083 1 856 1 972 1 836

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 670 196 60 245
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 701 474 736 615
Summa fritt eget kapital 1 371 670 796 860
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 1 491 790 916 980
Summa obeskattade reserver 315 566 613 299
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 4 3
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 277 499 438 554
Summa kortfristiga skulder 277 499 442 557
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 2 083 1 856 1 972 1 836

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 1 1 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 60 60
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 1 000 0 600 800
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 556,68 % 249,70 % 308,14 % 220,29 %
Soliditet (%) 82,72 % 65,04 % 69,36 % 65,38 %
Avkastning på eget kapital (%) 37,08 % 46,22 % 91,54 % 65,65 %
Riskbuffert (%) 30,68 % 30,06 % 63,49 % 42,92 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 40,86 % 38,97 % 79,64 % 51,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!