Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Mokolay Music AB

Information 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 680 590 1 024 908
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 15 0 0 0
Total omsättning 695 590 1 024 908
Rörelsens kostnader 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 124 170 170 0
Handelsvaror 0 108 0 0
Övriga externa kostnader 107 145 112 425
Personalkostnader 328 331 577 397
Avskrivningar 2 2 2 1
Summa rörelsekostnader -561 -756 -861 -823
Rörelseresultat 134 -165 163 85
Resultat 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Resultat före skatt 135 -166 206 62
Skatt 0 0 48 15
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 135 -166 163 85
Årets resultat 135 -166 158 47
Jämförelsestörande poster 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 1 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 1 1 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 135 -166 163 85
Bokslutsdispositioner 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 43 -23
Balansräkning 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 6 7 9 10
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 6 7 9 10
Finansiella anläggningstillgångar 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Summa anläggningstillgångar 6 7 9 10

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Kundfordringar 78 25 243 80
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 49 30 17 69
Summa kortfristiga fordringar 127 55 260 149
Kassa och bank 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 286 163 324 361
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Summa omsättningstillgångar 413 218 583 510
Summa tillgångar 418 225 592 520

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 2 2 2 2
Summa bundet eget kapital 102 102 102 102
Fritt eget kapital 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Balanserat resultat -13 166 145 98
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 135 -166 158 47
Summa fritt eget kapital 122 0 303 145
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Summa eget kapital 224 102 405 247
Summa obeskattade reserver 0 0 0 43
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 16 16 0 9
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 179 107 188 221
Summa kortfristiga skulder 195 123 188 230
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Summa eget kapital och skulder 418 225 592 520

Noter

2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Antal anställda 1 1 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 242 193 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 76 83 0 0
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 13 13 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 13 13 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 150 0
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Kassalikviditet (%) 211,79 % 177,24 % 310,64 % 221,74 %
Soliditet (%) 53,59 % 45,33 % 68,41 % 53,59 %
Avkastning på eget kapital (%) 60,27 % -162,75 % 40,25 % 30,50 %
Riskbuffert (%) 32,02 % -74,15 % 27,53 % 16,35 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 19,71 % -28,31 % 15,92 % 9,36 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 242 193 0 0