Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Koncernredovisning för Modular Management Group Stockholm AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 103 996 114 684 77 256 74 827
Övriga rörelseintäkter 3 232 0 320 0
Total omsättning 107 228 114 684 77 576 74 827
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Kostnad sålda varor 73 382 69 097 52 036 49 001
Rörelseresultat 22 853 32 057 8 770 14 771
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 22 204 32 560 9 241 14 471
Skatt 4 982 6 883 2 090 3 239
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 22 204 32 560 9 241 14 471
Årets resultat 17 295 25 677 7 151 11 232
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 19 14 35 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 12 9 28 41
Övriga finansiella kostnader 1 099 31 315 352
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 22 204 32 560 9 241 14 471
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 486 752 349 237
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 486 752 349 237
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 426 471 645 758
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 426 471 645 758
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 220 217 186 177
Summa finansiella anläggningstillgångar 220 217 186 177
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 1 132 1 441 1 180 1 173

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 26 764 22 139 20 018 15 660
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 4 851 4 749 6 283 3 628
Summa kortfristiga fordringar 31 615 26 888 26 301 19 288
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 69 943 51 177 17 787 26 647
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 101 558 78 065 44 088 45 935
Summa tillgångar 102 690 79 506 45 268 47 107

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 106 106 106 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 22 20 20 20
Summa bundet eget kapital 128 126 126 120
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 52 008 24 890 24 524 19 585
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 17 295 25 677 7 151 11 232
Summa fritt eget kapital 69 303 50 567 31 675 30 817
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 69 431 50 693 31 801 30 937
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 1 553 1 700 0 0
Summa långfristiga skulder 1 553 1 700 0 0
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 3 512 2 938 1 911 1 662
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 28 195 24 176 11 556 14 508
Summa kortfristiga skulder 31 707 27 114 13 467 16 170
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 102 690 79 506 45 268 47 107

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 47 38 33 22
Löner till styrelse & VD 10 407 7 323 5 161 5 047
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 33 029 30 910 19 697 20 620
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 16 374 13 409 12 138 10 673
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 1 000 1 000 1 000 1 000
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 1 000 1 000 1 000 1 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 320,30 % 287,91 % 327,38 % 284,08 %
Soliditet (%) 67,61 % 63,76 % 70,25 % 65,67 %
Avkastning på eget kapital (%) 31,98 % 64,23 % 29,06 % 46,78 %
Riskbuffert (%) 19,36 % 40,86 % 18,62 % 29,12 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 20,28 % 28,36 % 11,52 % 18,81 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 924 1 006 753 1 167

Nyckeltal för Modular Management Group Stockholm AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 21 444 20 953 16 886 13 484
Övriga rörelseintäkter 2 0 0 0
Total omsättning 21 446 20 953 16 886 13 484
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Kostnad sålda varor 20 247 20 893 19 358 16 243
Rörelseresultat -3 835 -3 603 -6 175 -4 703
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 965 -1 336 3 970 5 094
Skatt 212 476 27 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 965 -1 336 3 970 5 094
Årets resultat 5 754 3 689 9 943 10 094
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 5 000 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 4 14 22 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 1 2 1 0
Övriga finansiella kostnader 423 133 123 219
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 965 -1 336 3 970 5 094
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 5 000 5 500 6 000 5 000
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 486 752 349 237
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 486 752 349 237
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 257 250 158 162
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 257 250 158 162
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 5 000 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 156 156 156 150
Summa finansiella anläggningstillgångar 496 496 446 440
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 1 239 1 499 954 839

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 0 500 0 259
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 10 860 7 440 10 214 11 112
Övriga kortfristiga fordringar 1 540 4 597 4 934 2 082
Summa kortfristiga fordringar 12 400 12 537 15 148 13 453
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 16 981 9 112 7 892 6 449
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 29 380 21 648 23 040 19 902
Summa tillgångar 30 620 23 147 23 993 20 741

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 106 106 106 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 22 20 20 20
Summa bundet eget kapital 128 126 126 120
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 16 745 11 183 8 240 4 576
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 5 754 3 689 9 943 10 094
Summa fritt eget kapital 22 499 14 872 18 183 14 670
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 22 627 14 998 18 309 14 790
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 2 497 1 897 1 410 533
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 825 58 1 129 633
Övriga kortfristiga skulder 4 672 6 195 3 146 4 785
Summa kortfristiga skulder 7 994 8 150 5 685 5 951
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 30 620 23 147 23 993 20 741

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 10 10 8 4
Löner till styrelse & VD 2 623 1 518 1 162 1 172
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 7 225 7 662 5 475 4 777
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 5 038 5 060 4 150 3 473
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 1 000 1 000 1 000 1 000
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 1 000 1 000 1 000 1 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 20 332 0 7 000 10 000
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 367,54 % 265,63 % 405,28 % 334,43 %
Soliditet (%) 73,90 % 64,79 % 76,31 % 71,31 %
Avkastning på eget kapital (%) 4,26 % -8,91 % 21,68 % 34,44 %
Riskbuffert (%) -0,77 % -6,85 % 14,88 % 21,94 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 2,52 % -7,02 % 22,78 % 36,15 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 985 918 830 1 487