Nyckeltal för Mjölby Kraftnät Aktiebolag

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 91 805 91 652 91 660 87 862
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 142 65 70 106
Total omsättning 91 947 91 717 91 730 87 968
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 18 363 13 720 17 333 18 902
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 34 272 37 791 37 665 35 928
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 15 139 14 692 14 177 13 400
Summa rörelsekostnader -67 774 -66 203 -69 175 -68 230
Rörelseresultat 24 173 25 512 22 533 19 738
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 18 418 20 896 17 161 14 523
Skatt -865 20 35 49
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 23 418 24 596 21 561 18 723
Årets resultat 983 76 127 74
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 24 36 37 23
Räntekostnader till koncernföretag 768 952 1 008 1 038
Externa räntekostnader 11 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 23 418 24 596 21 561 18 723
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag -18 300 -20 800 -17 000 -14 400
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -5 000 -3 700 -4 400 -4 200
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 4 208 3 855 3 501 2 564
Summa immateriella anläggningstillgångar 4 208 3 855 3 501 2 564
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 5 265 4 800 4 968 5 136
Maskiner 200 180 192 686 185 473 177 822
Inventarier 1 234 1 057 667 866
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 9 067 8 818 11 289 5 320
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 215 746 207 361 202 397 189 144
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 907 18 18 18
Summa finansiella anläggningstillgångar 907 18 18 18
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 220 861 211 234 205 915 191 726

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 273 558 454 509
Summa varulager 273 558 454 509
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 13 156 3 933 12 262 16 302
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 4 0 62 26
Övriga kortfristiga fordringar 41 656 44 952 35 266 33 943
Summa kortfristiga fordringar 54 816 48 885 47 590 50 271
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 212 87 88 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 55 301 49 530 48 131 50 780
Summa tillgångar 276 161 260 763 254 047 242 506

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 2 000 2 000 2 000 2 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 401 401 401 401
Summa bundet eget kapital 2 401 2 401 2 401 2 401
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 6 715 6 639 6 512 6 438
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 983 76 127 74
Summa fritt eget kapital 7 698 6 715 6 639 6 512
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 10 099 9 116 9 040 8 913
Summa obeskattade reserver 157 567 152 567 148 867 144 467
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 58 300 60 800 56 400 35 000
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 58 300 60 800 56 400 35 000
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 5 743 3 654 2 451 4 331
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 6 226 11 397 12 633 26 555
Övriga kortfristiga skulder 38 226 23 229 24 656 23 240
Summa kortfristiga skulder 50 195 38 280 39 740 54 126
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 276 161 260 763 254 047 242 506

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 109,63 % 127,93 % 119,97 % 92,88 %
Soliditet (%) 45,71 % 46,62 % 46,75 % 47,58 %
Avkastning på eget kapital (%) 18,55 % 20,23 % 18,16 % 16,23 %
Riskbuffert (%) 8,24 % 9,11 % 8,14 % 7,33 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 24,66 % 25,80 % 22,42 % 20,13 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!