Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för MittLogik Solutions AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 19 616 18 430 14 246 4 479
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 1 0 59 0
Total omsättning 19 617 18 430 14 305 4 479
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 9 303 2 251 2 914 995
Personalkostnader 9 965 12 805 8 851 2 507
Avskrivningar 0 0 0 26
Summa rörelsekostnader -19 268 -15 056 -11 765 -3 528
Rörelseresultat 349 3 374 2 540 951
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 326 2 569 1 904 992
Skatt 79 570 425 218
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 343 3 369 2 536 962
Årets resultat 247 1 999 1 479 773
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 6 5 4 2
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 343 3 369 2 536 962
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -17 -800 -632 30
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 26
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 26
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 905 405 405 405
Summa finansiella anläggningstillgångar 938 438 405 405
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 938 438 405 431

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 2 219 3 236 2 220 885
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 4 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 1 197 1 487 983 833
Summa kortfristiga fordringar 3 420 4 723 3 203 1 718
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 2 538 2 421 2 103 227
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 5 959 7 144 5 307 1 946
Summa tillgångar 6 896 7 582 5 712 2 377

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 1 418 419 140 67
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 247 1 999 1 479 773
Summa fritt eget kapital 1 665 2 418 1 619 840
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 1 715 2 468 1 669 890
Summa obeskattade reserver 1 564 1 547 747 115
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 1 598 227 306 341
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 2 019 3 339 2 990 1 030
Summa kortfristiga skulder 3 617 3 566 3 296 1 371
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 6 896 7 582 5 712 2 377

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 17 20 12 4
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 780 1 000 1 200 700
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 164,72 % 200,34 % 160,98 % 141,87 %
Soliditet (%) 41,58 % 47,59 % 38,86 % 41,01 %
Avkastning på eget kapital (%) 11,96 % 93,37 % 114,26 % 98,69 %
Riskbuffert (%) 4,91 % 44,37 % 44,35 % 40,41 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 1,72 % 18,25 % 17,77 % 21,43 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0