Nyckeltal för MittLogik Solutions AB

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 22 792 19 616 18 430 14 246
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 15 1 0 59
Total omsättning 22 807 19 617 18 430 14 305
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 12 818 9 303 2 251 2 914
Personalkostnader 8 969 9 965 12 805 8 851
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -21 787 -19 268 -15 056 -11 765
Rörelseresultat 1 020 349 3 374 2 540
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 1 527 326 2 569 1 904
Skatt 165 79 570 425
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 1 794 343 3 369 2 536
Årets resultat 1 361 247 1 999 1 479
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 780 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 6 6 5 4
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 1 794 343 3 369 2 536
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -267 -17 -800 -632
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 780 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 1 405 905 405 405
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 438 938 438 405
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 1 438 938 438 405

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 5 422 2 219 3 236 2 220
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 169 4 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 3 523 1 197 1 487 983
Summa kortfristiga fordringar 9 114 3 420 4 723 3 203
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 146 2 538 2 421 2 103
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 9 260 5 959 7 144 5 307
Summa tillgångar 10 698 6 896 7 582 5 712

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 885 1 418 419 140
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 1 361 247 1 999 1 479
Summa fritt eget kapital 2 246 1 665 2 418 1 619
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 2 296 1 715 2 468 1 669
Summa obeskattade reserver 1 831 1 564 1 547 747
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 2 953 1 598 227 306
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 3 617 2 019 3 339 2 990
Summa kortfristiga skulder 6 570 3 617 3 566 3 296
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 10 698 6 896 7 582 5 712

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 19 17 20 12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 1 500 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 1 500 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 1 500 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 520 780 1 000 1 200
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 140,94 % 164,72 % 200,34 % 160,98 %
Soliditet (%) 34,08 % 41,58 % 47,59 % 38,86 %
Avkastning på eget kapital (%) 49,21 % 11,96 % 93,37 % 114,26 %
Riskbuffert (%) 16,74 % 4,91 % 44,37 % 44,35 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 7,84 % 1,72 % 18,25 % 17,77 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!