Nyckeltal för Milprodukter Aktiebolag

Information 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 14

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 0 0 3 919
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 0 0 0 3 919
Rörelsens kostnader 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 3 116
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 22 53 39 554
Personalkostnader 0 0 0 615
Avskrivningar 15 15 15 18
Summa rörelsekostnader -37 -68 -54 -4 303
Rörelseresultat -37 -68 -54 -384
Resultat 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Resultat före skatt -37 -68 -54 -387
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -37 -68 -54 -387
Årets resultat 263 0 71 -387
Jämförelsestörande poster 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 2 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 1 3
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -37 -68 -54 -387
Bokslutsdispositioner 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Koncernbidrag 300 68 125 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 13 28 43 58
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 13 28 43 58
Finansiella anläggningstillgångar 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 200 1 200 1 200 1 200
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Summa anläggningstillgångar 1 213 1 228 1 243 1 258

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Kundfordringar 0 0 45 113
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 571 271 203 78
Övriga kortfristiga fordringar 5 13 0 153
Summa kortfristiga fordringar 576 284 248 344
Kassa och bank 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 1 75 96 1
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Summa omsättningstillgångar 577 358 343 345
Summa tillgångar 1 790 1 586 1 586 1 603

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 15 15 15 15
Summa bundet eget kapital 115 115 115 115
Fritt eget kapital 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Balanserat resultat 188 248 177 564
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 263 0 71 -387
Summa fritt eget kapital 451 248 248 177
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Summa eget kapital 566 363 363 292
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 1 224 1 223 0 0
Summa långfristiga skulder 1 224 1 223 0 0
Kortfristiga skulder 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 -8
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 0 0 1 223 1 319
Summa kortfristiga skulder 0 0 1 223 1 311
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Summa eget kapital och skulder 1 790 1 586 1 586 1 603

Noter

2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Antal anställda 0 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Kassalikviditet (%) 0,00 % 0,00 % 28,13 % 26,32 %
Soliditet (%) 31,62 % 22,89 % 22,89 % 18,22 %
Avkastning på eget kapital (%) -6,54 % -18,73 % -14,88 % -132,53 %
Riskbuffert (%) -2,07 % -4,29 % -3,42 % -24,18 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % 0,00 % 0,00 % -9,95 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!