Koncernredovisning för Miljöbyggarna Linköping AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 329 121 347 847 368 345 343 440
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 958 959 17 183
Total omsättning 330 079 348 806 368 362 343 623
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 315 598 340 352 360 398 337 543
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -315 598 -340 352 -360 398 -337 543
Rörelseresultat 14 481 8 454 7 964 6 080
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 14 683 8 404 8 279 7 057
Skatt 3 082 1 798 1 752 1 357
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 14 683 8 404 8 279 7 057
Årets resultat 11 601 6 606 6 527 5 700
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 258 81 375 33
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 56 131 60 56
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 14 683 8 404 8 279 7 057
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 2 666 2 853 3 041 3 233
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 64 100 137 187
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 382 404 426 448
Summa materiella anläggningstillgångar 3 112 3 357 3 604 3 868
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 10 10 10 1 660
Summa finansiella anläggningstillgångar 10 60 60 1 710
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 3 122 3 417 3 664 5 578

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 8 7 9 30
Summa varulager 8 7 9 30
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 49 535 58 369 33 907 59 924
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 31 30 30 30
Övriga kortfristiga fordringar 11 353 18 475 22 037 29 376
Summa kortfristiga fordringar 60 919 76 874 55 974 89 330
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 685 565 445 325
Summa kassa och bank 48 137 18 682 27 692 13 633
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 109 749 96 128 84 120 103 318
Summa tillgångar 112 871 99 545 87 784 108 896

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 56 56 56 56
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 2 756 34 367 32 840 27 143
Summa bundet eget kapital 2 812 34 423 32 896 27 199
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 33 218 0 0 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 11 601 6 606 6 527 5 700
Summa fritt eget kapital 44 819 6 606 6 527 5 700
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 47 631 41 029 39 423 32 899
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 39 95
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 1 692 1 813 1 903 1 993
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 1 692 1 813 1 903 1 993
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 120 120 120 112
Leverantörsskulder 28 801 22 824 21 867 38 720
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 4 000
Övriga kortfristiga skulder 34 627 33 759 24 432 31 077
Summa kortfristiga skulder 63 548 56 703 46 419 73 909
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 112 871 99 545 87 784 108 896

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 88 93 111 116
Löner till styrelse & VD 2 833 2 718 2 586 2 570
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 38 094 41 521 50 771 48 647
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 17 336 18 749 21 057 17 525
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 8 500 8 500 7 500 7 500
Fastighetsinteckningar 4 500 4 500 4 500 4 500
Övriga säkerheter 1 470 1 470 1 470 1 470
Summa säkerheter 14 470 14 470 13 470 13 470
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 171,61 % 168,52 % 180,24 % 139,31 %
Soliditet (%) 42,20 % 41,22 % 44,91 % 30,21 %
Avkastning på eget kapital (%) 30,83 % 20,48 % 21,00 % 21,45 %
Riskbuffert (%) 12,97 % 8,35 % 9,38 % 6,46 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 4,44 % 2,38 % 2,23 % 2,04 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 465 476 481 442
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Nyckeltal för Miljöbyggarna Linköping AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 0 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 0 0 0 0
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 0 0 0 0
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader 0 0 0 0
Rörelseresultat 0 0 0 0
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 5 000 5 000 0 1 000
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 5 000 5 000 0 1 000
Årets resultat 5 000 5 000 0 1 000
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 5 000 5 000 0 1 000
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 5 000 5 000 0 1 000
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 5 000 5 000 0 1 000
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 22 131 22 131 22 131 22 106
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 22 131 22 131 22 131 22 106

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 4 649
Övriga kortfristiga fordringar 0 0 0 0
Summa kortfristiga fordringar 0 0 0 4 649
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 135 135 135 135
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 135 135 135 4 785
Summa tillgångar 22 266 22 266 22 266 26 891

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 56 56 56 56
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 56 56 56 56
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 16 835 16 835 21 836 20 836
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 5 000 5 000 0 1 000
Summa fritt eget kapital 21 835 21 835 21 836 21 836
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 21 891 21 891 21 892 21 892
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 375 375 375 4 000
Övriga kortfristiga skulder 0 0 0 1 000
Summa kortfristiga skulder 375 375 375 5 000
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 22 266 22 266 22 266 26 891

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 12 000 5 000 5 000 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 36,00 % 36,00 % 36,00 % 95,68 %
Soliditet (%) 98,32 % 98,32 % 98,32 % 81,41 %
Avkastning på eget kapital (%) 22,84 % 22,84 % 0,00 % 4,57 %
Riskbuffert (%) 22,46 % 22,46 % 0,00 % 3,72 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!