Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Messiah Hallberg Productions AB

Information 2019-06
Valuta KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 14

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 2 013
Aktiverat arbete för egen räkning 0
Övriga rörelseintäkter 0
Total omsättning 2 013
Rörelsens kostnader 2019-06
Försäljningskostnader 0
Administrationskostnader 0
Kostnader för forskning och utveckling 0
Övriga rörelsekostnader 0
Förändring lager mm 0
Råvaror och förnödenheter 100
Handelsvaror 0
Övriga externa kostnader 493
Personalkostnader 531
Avskrivningar 78
Summa rörelsekostnader -1 202
Rörelseresultat 811
Resultat 2019-06
Resultat före skatt 611
Skatt 137
Minoritetsintressen 0
Resultat efter finansnetto 811
Årets resultat 474
Jämförelsestörande poster 2019-06
Jämförelsestörande poster 0
Finansiella poster 2019-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0
Externa ränteintäkter 0
Räntekostnader till koncernföretag 0
Externa räntekostnader 0
Övriga finansiella kostnader 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-06
Extraordinära intäkter 0
Extraordinära kostnader 0
Summa extraordinära poster 0
Resultat före bokslutsdispositioner 811
Bokslutsdispositioner 2019-06
Koncernbidrag 0
Aktieägartillskott 0
Bokslutsdispositioner -200
Balansräkning 2019-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-06
Balanserade utgifter 0
Patent, licenser mm 0
Goodwill 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-06
Byggnader och mark 0
Maskiner 0
Inventarier 156
Maskiner och inventarier 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0
Summa materiella anläggningstillgångar 156
Finansiella anläggningstillgångar 2019-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0
Lån till delägare & närstående 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0
2019-06
Summa anläggningstillgångar 156

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-06
Pågående arbeten för annans räkning 0
Övrigt varulager 0
Summa varulager 0
Kortfristiga fordringar 2019-06
Kundfordringar 225
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0
Övriga kortfristiga fordringar 178
Summa kortfristiga fordringar 403
Kassa och bank 2019-06
Summa kortfristiga placeringar 0
Summa kassa och bank 427
2019-06
Summa omsättningstillgångar 830
Summa tillgångar 986

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-06
Aktiekapital 50
Överkursfond 0
Uppskrivningsfond 0
Övrigt bundet eget kapital 0
Summa bundet eget kapital 50
Fritt eget kapital 2019-06
Balanserat resultat 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0
Årets resultat 474
Summa fritt eget kapital 474
2019-06
Summa eget kapital 524
Summa obeskattade reserver 200
Minoritetsintressen 0
Summa avsättningar 0
Långfristiga skulder 2019-06
Obligationslån 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0
Övriga långfristiga skulder 0
Summa långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 2019-06
Skulder till kreditinstitut, korta 0
Leverantörsskulder 11
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0
Övriga kortfristiga skulder 251
Summa kortfristiga skulder 262
2019-06
Summa eget kapital och skulder 986

Noter

2019-06
Antal anställda 1
Löner till styrelse & VD 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0
Löner till övriga anställda 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0
Sociala kostnader 0
2019-06
Företagsinteckningar 0
Fastighetsinteckningar 0
Övriga säkerheter 0
Summa säkerheter 0
Villkorat aktieägartillskott 0
Övriga ansvarsförbindelser 0
Summa ansvarsförbindelser 0
Beviljad checkräkningskredit 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0
Utdelning 171
2019-06
Kassalikviditet (%) 316,79 %
Soliditet (%) 68,09 %
Avkastning på eget kapital (%) 120,79 %
Riskbuffert (%) 82,25 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 40,29 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0