Nyckeltal för Mekonomen Norrtälje Aktiebolag

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 28 581 26 816 30 912 31 144
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 430 519 262 307
Total omsättning 29 011 27 335 31 174 31 451
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 20 669 19 723 22 020 21 858
Övriga externa kostnader 2 381 2 595 2 683 2 412
Personalkostnader 4 213 3 715 4 669 4 643
Avskrivningar 50 62 69 73
Summa rörelsekostnader -27 313 -26 095 -29 441 -28 986
Rörelseresultat 1 699 1 240 1 730 2 465
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 1 655 1 197 1 703 2 443
Skatt 353 267 370 535
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 1 655 1 197 1 703 2 443
Årets resultat 1 302 930 1 333 1 908
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 2 1 2 1
Räntekostnader till koncernföretag 45 36 29 22
Externa räntekostnader 1 8 0 1
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 1 655 1 197 1 703 2 443
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 104 108 145 110
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 5 20
Summa materiella anläggningstillgångar 104 108 150 130
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 26 38 33 15
Summa finansiella anläggningstillgångar 26 38 33 15
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 130 147 182 145

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 5 342 4 674 5 016 4 478
Summa varulager 5 342 4 674 5 016 4 478
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 1 858 1 490 1 824 2 272
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 319 501 315 293
Övriga kortfristiga fordringar 471 573 296 476
Summa kortfristiga fordringar 2 648 2 564 2 435 3 041
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 35 26 12 12
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 8 025 7 264 7 463 7 531
Summa tillgångar 8 156 7 410 7 645 7 676

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 3 1 333 0 9
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 1 302 930 1 333 1 908
Summa fritt eget kapital 1 305 2 263 1 333 1 917
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 1 425 2 383 1 453 2 037
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 40 51 11 22
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 654 713 702 953
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 3 973 2 653 3 309 2 191
Övriga kortfristiga skulder 2 064 1 610 2 170 2 472
Summa kortfristiga skulder 6 691 4 976 6 181 5 616
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 8 156 7 410 7 645 7 676

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 8 8 8 7
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 1 300 2 260 0 1 917
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 40,10 % 52,05 % 39,59 % 54,36 %
Soliditet (%) 17,47 % 32,16 % 19,01 % 26,54 %
Avkastning på eget kapital (%) 116,14 % 50,23 % 117,21 % 119,93 %
Riskbuffert (%) 20,17 % 15,86 % 22,19 % 31,72 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 5,63 % 4,30 % 5,42 % 7,77 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!