Nyckeltal för Medicus Eyecare AB

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 28 781 27 715 29 627 22 099
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 148 1 395 216 130
Total omsättning 28 929 29 110 29 843 22 229
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 13 257 7 419
Handelsvaror 12 565 10 815 0 0
Övriga externa kostnader 3 067 3 268 4 180 4 629
Personalkostnader 8 376 9 932 7 916 8 713
Avskrivningar 1 661 1 100 1 137 1 297
Summa rörelsekostnader -25 669 -25 115 -26 490 -22 058
Rörelseresultat 3 259 3 996 3 352 172
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 3 209 2 999 2 356 139
Skatt 709 651 542 61
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 3 255 3 987 3 326 139
Årets resultat 2 500 2 348 1 814 78
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 4 9 27 32
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 3 255 3 987 3 326 139
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -46 -988 -970 0
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 3 793 2 500 3 008 4 145
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 3 793 2 500 3 008 4 145
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 116 116 116 116
Summa finansiella anläggningstillgångar 116 116 116 116
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 3 909 2 616 3 124 4 261

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 772 0 0
Summa varulager 0 772 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 10 30 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 3 246 2 361 2 593 1 549
Summa kortfristiga fordringar 3 256 2 391 2 593 1 549
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 8 317 9 206 4 094 1 827
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 11 573 12 369 6 687 3 375
Summa tillgångar 15 482 14 985 9 811 7 636

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 6 713 4 365 2 551 2 473
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 2 500 2 348 1 814 78
Summa fritt eget kapital 9 213 6 713 4 365 2 551
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 9 263 6 763 4 415 2 601
Summa obeskattade reserver 3 104 3 058 2 070 1 100
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 179 271
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 179 271
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 41 90 414
Leverantörsskulder 840 843 417 167
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 2 275 4 280 2 639 3 083
Summa kortfristiga skulder 3 115 5 164 3 146 3 664
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 15 482 14 985 9 811 7 636

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 16 17 15 15
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 1 000 1 000 1 000 1 000
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 1 000 1 000 1 000 1 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 4 000 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 371,52 % 224,57 % 212,56 % 92,14 %
Soliditet (%) 74,61 % 60,17 % 60,55 % 44,68 %
Avkastning på eget kapital (%) 28,18 % 44,22 % 55,99 % 4,07 %
Riskbuffert (%) 20,95 % 26,52 % 33,48 % 1,48 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 11,30 % 14,35 % 11,14 % 0,48 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!