Nyckeltal för Mediakonsulterna i Linköping AB

Information 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 27 672 23 270 19 385 17 489
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 69 68 250 510
Total omsättning 27 741 23 338 19 635 17 999
Rörelsens kostnader 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 1 048 415 570 518
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 4 899 4 523 3 704 3 574
Personalkostnader 19 092 16 009 14 190 13 400
Avskrivningar 185 216 216 199
Summa rörelsekostnader -25 224 -21 163 -18 680 -17 691
Rörelseresultat 2 518 2 175 954 309
Resultat 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Resultat före skatt 2 472 2 172 952 306
Skatt 104 106 43 101
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 2 472 2 172 952 306
Årets resultat 249 316 59 205
Jämförelsestörande poster 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 46 3 2 3
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 2 472 2 172 952 306
Bokslutsdispositioner 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Koncernbidrag -2 120 -1 750 -850 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 128 267 407 546
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 128 267 407 546
Materiella anläggningstillgångar 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 59 44 121 157
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 59 44 121 157
Finansiella anläggningstillgångar 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 8 21
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 8 21
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Summa anläggningstillgångar 187 311 535 724

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Kundfordringar 5 286 4 560 3 310 2 753
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 234
Övriga kortfristiga fordringar 976 539 393 352
Summa kortfristiga fordringar 6 262 5 099 3 703 3 339
Kassa och bank 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 2 321 2 199 856 64
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Summa omsättningstillgångar 8 583 7 299 4 559 3 403
Summa tillgångar 8 770 7 610 5 095 4 127

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Balanserat resultat 680 364 306 341
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 249 316 59 205
Summa fritt eget kapital 929 680 365 546
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Summa eget kapital 1 029 780 465 646
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 275 616 171 207
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 1 823 1 513 613 0
Övriga kortfristiga skulder 5 643 4 701 3 846 3 274
Summa kortfristiga skulder 7 741 6 830 4 630 3 481
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Summa eget kapital och skulder 8 770 7 610 5 095 4 127

Noter

2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Antal anställda 28 28 28 28
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Företagsinteckningar 1 000 1 000 1 000 1 000
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 1 000 1 000 1 000 1 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 240
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Kassalikviditet (%) 110,88 % 106,85 % 98,47 % 97,76 %
Soliditet (%) 11,73 % 10,25 % 9,13 % 15,65 %
Avkastning på eget kapital (%) 240,23 % 278,46 % 204,73 % 47,37 %
Riskbuffert (%) 28,12 % 28,54 % 18,68 % 7,40 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 8,77 % 9,32 % 4,90 % 1,73 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!