Nyckeltal för Media Man Invest AB

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 0 7 35
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 33 0 17 92
Total omsättning 33 0 24 127
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 202 294 303 252
Personalkostnader 98 157 166 158
Avskrivningar 55 83 83 83
Summa rörelsekostnader -355 -534 -552 -493
Rörelseresultat -322 -548 -528 -365
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 723 -533 -896 -284
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 723 -533 -896 -284
Årets resultat 723 -533 -896 -284
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 15 16 15 18
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 1 025 0 382 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 723 -533 -896 -284
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 165 248 331
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 65
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 65 65 65 0
Summa materiella anläggningstillgångar 65 230 313 396
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 506 421 517
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 2 347 345 344
Summa finansiella anläggningstillgångar 27 1 311 1 132 1 499
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 92 1 541 1 445 1 895

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 0 0 31 73
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 12 168 274 706
Summa kortfristiga fordringar 12 168 305 779
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 1 451 751 301 301
Summa kassa och bank 2 478 1 254 2 164 2 347
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 3 940 2 173 2 770 3 427
Summa tillgångar 4 032 3 714 4 215 5 322

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 2 653 3 786 4 681 5 465
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 723 -533 -896 -284
Summa fritt eget kapital 3 376 3 253 3 785 5 181
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 3 476 3 353 3 885 5 281
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 5
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 556 361 329 36
Summa kortfristiga skulder 556 361 329 41
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 4 032 3 714 4 215 5 322

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 2 2 2 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 600 0 500
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 447,84 % 393,91 % 750,46 % 7 624,39 %
Soliditet (%) 86,21 % 90,28 % 92,17 % 99,23 %
Avkastning på eget kapital (%) 20,80 % -15,90 % -23,06 % -5,38 %
Riskbuffert (%) -141,00 % -14,35 % -128,30 % -5,34 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % 0,00 % -18 257,14 % -811,43 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!