Nyckeltal för Mats Invest AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 0 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 0 0 0 0
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 110 162 194 510
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -110 -162 -194 -510
Rörelseresultat -110 -162 -194 -510
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 40 760 5 375 9 175 13 345
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 40 760 5 375 9 175 13 345
Årets resultat 40 760 4 875 9 175 12 845
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 44 976 8 370 9 500 14 400
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 393 885 614 916
Räntekostnader till koncernföretag 124 380 0 0
Externa räntekostnader 2 152 1 691 740 216
Övriga finansiella kostnader 4 050 2 550 6 1 245
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 40 760 5 375 9 175 13 345
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 -500 0 -500
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 44 976 8 370 9 500 14 400
Fordringar på koncern- och intresseföretag 8 449 7 833 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 100 441 78 044 80 507 52 479
Summa finansiella anläggningstillgångar 150 110 131 607 129 217 101 189
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 150 110 131 607 129 217 101 189

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 4 510 4 444
Övriga kortfristiga fordringar 1 683 14 909 6 494 9 409
Summa kortfristiga fordringar 1 683 14 909 11 004 13 853
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 11 585 807 1 575 787
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 13 268 15 716 12 580 14 640
Summa tillgångar 163 378 147 324 141 796 115 829

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 30 000 84 675 80 000 80 000
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 40 760 4 875 9 175 12 845
Summa fritt eget kapital 70 760 89 550 89 175 92 845
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 70 860 89 650 89 275 92 945
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 35 000 25 000 25 000 10 000
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 35 000 25 000 25 000 10 000
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 37 873 5 364 27 000 11 885
Övriga kortfristiga skulder 19 645 27 310 521 999
Summa kortfristiga skulder 57 518 32 674 27 521 12 884
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 163 378 147 324 141 796 115 829

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 0 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 10 000
Summa säkerheter 0 0 0 10 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 9 550 4 500 12 845
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 23,07 % 48,10 % 45,71 % 113,63 %
Soliditet (%) 43,37 % 60,85 % 62,96 % 80,24 %
Avkastning på eget kapital (%) 57,52 % 6,00 % 10,28 % 14,36 %
Riskbuffert (%) 21,98 % -1,23 % 5,58 % 6,40 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!