Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Mats Inge Nygrens Svetsteknik i Mora AB

Information 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 627 1 228 1 492 3 531
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 226 238 266 212
Total omsättning 1 853 1 466 1 758 3 743
Rörelsens kostnader 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 586 422 355 877
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 109 106 103 271
Personalkostnader 827 874 1 242 1 802
Avskrivningar 126 124 122 85
Summa rörelsekostnader -1 648 -1 526 -1 822 -3 035
Rörelseresultat 206 -59 -64 708
Resultat 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Resultat före skatt 228 137 168 479
Skatt 50 31 53 107
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 205 -59 -64 707
Årets resultat 178 105 115 372
Jämförelsestörande poster 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 1 0 0 1
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 205 -59 -64 707
Bokslutsdispositioner 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 23 196 232 -228
Balansräkning 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Byggnader och mark 381 418 454 491
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 126 215 281 366
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 507 633 735 857
Finansiella anläggningstillgångar 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Summa anläggningstillgångar 507 633 735 857

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 4 3 3 3
Summa varulager 4 3 3 3
Kortfristiga fordringar 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Kundfordringar 527 50 70 393
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 71 153 142 166
Summa kortfristiga fordringar 598 203 212 559
Kassa och bank 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 276 470 469 950
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Summa omsättningstillgångar 878 676 684 1 512
Summa tillgångar 1 384 1 309 1 419 2 369

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Balanserat resultat 427 492 547 345
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 178 105 115 372
Summa fritt eget kapital 605 597 662 717
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Summa eget kapital 705 697 762 817
Summa obeskattade reserver 193 216 412 644
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 49 29 35 198
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 437 367 210 711
Summa kortfristiga skulder 486 396 245 909
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Summa eget kapital och skulder 1 384 1 309 1 419 2 369

Noter

2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Antal anställda 2 2 2 3
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Företagsinteckningar 100 100 100 100
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 100 100 100 100
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 100 100 100 100
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 180 170 170 170
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Kassalikviditet (%) 179,84 % 169,95 % 277,96 % 166,01 %
Soliditet (%) 61,22 % 65,41 % 75,10 % 54,52 %
Avkastning på eget kapital (%) 24,20 % -6,89 % -6,01 % 54,74 %
Riskbuffert (%) 14,70 % -4,51 % -4,51 % 29,79 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 12,54 % -4,80 % -4,29 % 19,99 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0