Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Mathuset i Södra Backa AB

Information 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 85 677 88 215 81 995 74 631
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 1 462 1 593 1 532 1 603
Total omsättning 87 139 89 808 83 527 76 234
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 61 886 64 111 60 286 55 663
Övriga externa kostnader 9 206 9 148 8 346 7 247
Personalkostnader 13 188 12 739 10 832 9 652
Avskrivningar 669 551 366 253
Summa rörelsekostnader -84 949 -86 549 -79 830 -72 815
Rörelseresultat 2 191 3 259 3 697 3 420
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat före skatt 1 688 2 813 2 484 3 365
Skatt 239 194 117 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 2 098 3 173 3 604 3 365
Årets resultat 800 619 1 467 245
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 93 87 93 55
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 2 098 3 173 3 604 3 365
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Koncernbidrag -650 -2 000 -900 -3 120
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -410 -360 -1 120 0
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 2 788 2 520 1 914 1 351
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 2 788 2 520 1 914 1 351
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 8 255 2 973 3 658 3 947
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 30 30 30 30
Summa finansiella anläggningstillgångar 8 285 3 003 3 688 3 977
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa anläggningstillgångar 11 072 5 523 5 602 5 328

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 2 580 2 557 2 760 2 599
Summa varulager 2 580 2 557 2 760 2 599
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kundfordringar 102 111 73 47
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 4 122 3 577 3 037
Övriga kortfristiga fordringar 2 548 3 014 1 017 1 404
Summa kortfristiga fordringar 2 650 7 247 4 667 4 488
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 793 1 402 1 850 115
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa omsättningstillgångar 6 024 11 206 9 277 7 201
Summa tillgångar 17 096 16 729 14 879 12 529

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Aktiekapital 800 800 800 800
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 160 160 160 160
Summa bundet eget kapital 960 960 960 960
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserat resultat 4 748 5 128 3 661 3 417
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 800 619 1 467 245
Summa fritt eget kapital 5 548 5 747 5 128 3 662
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital 6 508 6 707 6 088 4 622
Summa obeskattade reserver 1 890 1 480 1 120 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 807 1 100 1 375 1 875
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 807 1 100 1 375 1 875
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 774 721 500 609
Leverantörsskulder 2 220 2 919 2 586 2 265
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 4 898 3 802 3 210 3 159
Summa kortfristiga skulder 7 892 7 442 6 296 6 033
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital och skulder 17 096 16 729 14 879 12 529

Noter

2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Antal anställda 27 26 22 20
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Företagsinteckningar 6 500 6 500 6 500 6 500
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 30 0 0 0
Summa säkerheter 6 530 6 500 6 500 6 500
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 2 000 2 000 2 000 2 000
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 109
Utdelning 0 1 000 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kassalikviditet (%) 43,63 % 116,22 % 103,51 % 76,30 %
Soliditet (%) 46,22 % 46,61 % 46,46 % 36,89 %
Avkastning på eget kapital (%) 26,55 % 40,69 % 52,13 % 72,80 %
Riskbuffert (%) 11,80 % 18,51 % 23,68 % 26,60 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 2,34 % 3,50 % 4,28 % 4,44 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Läs mer.