Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Mate AB

Information 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 33 547 16 839 16 857 19 310
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 4 35 0 0
Total omsättning 33 551 16 874 16 857 19 310
Rörelsens kostnader 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 28 641 14 870 15 857 17 656
Övriga externa kostnader 22 19 24 45
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -28 663 -14 889 -15 881 -17 701
Rörelseresultat 4 887 1 984 975 1 610
Resultat 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Resultat före skatt 4 245 2 603 1 738 2 743
Skatt 994 564 314 209
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 5 086 2 673 1 978 2 778
Årets resultat 3 251 1 989 1 099 734
Jämförelsestörande poster 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 699 831 1 183 1 265
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 139 143 181 97
Övriga finansiella kostnader 362 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 5 086 2 673 1 978 2 778
Bokslutsdispositioner 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Koncernbidrag 0 -50 -325 -1 800
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -841 -70 -240 -35
Balansräkning 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 2 741 2 666 2 543 2 368
Summa materiella anläggningstillgångar 2 741 2 666 2 543 2 368
Finansiella anläggningstillgångar 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 15 128 15 452 14 350 14 550
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 330 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 17 177 17 171 16 069 16 269
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Summa anläggningstillgångar 19 918 19 837 18 612 18 637

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 35 647 33 186 30 736 28 031
Summa varulager 35 647 33 186 30 736 28 031
Kortfristiga fordringar 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 2 6 6 6
Summa kortfristiga fordringar 2 6 6 6
Kassa och bank 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 5 000 3 936 6 202 8 657
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Summa omsättningstillgångar 40 649 37 128 36 944 36 694
Summa tillgångar 60 566 56 965 55 556 55 331

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Balanserat resultat 49 673 47 855 46 925 46 473
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 3 251 1 989 1 099 734
Summa fritt eget kapital 52 924 49 844 48 024 47 207
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Summa eget kapital 53 024 49 944 48 124 47 307
Summa obeskattade reserver 3 735 2 894 2 824 2 584
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 653 428
Övriga kortfristiga skulder 3 807 4 127 3 955 5 012
Summa kortfristiga skulder 3 807 4 127 4 608 5 440
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Summa eget kapital och skulder 60 566 56 965 55 556 55 331

Noter

2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 177 171 169 282
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Kassalikviditet (%) 131,39 % 95,52 % 134,72 % 159,25 %
Soliditet (%) 92,09 % 91,42 % 90,37 % 88,94 %
Avkastning på eget kapital (%) 9,12 % 5,13 % 3,94 % 5,65 %
Riskbuffert (%) -1,24 % 2,02 % 0,50 % 3,61 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 13,67 % 15,02 % 10,66 % 13,88 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0