Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Maskin & Mätservice i Kil Aktiebolag

Information 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 4 226 9 161 6 239 7 131
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 879 922 0 441
Total omsättning 5 105 10 083 6 239 7 572
Rörelsens kostnader 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 424 2 583 915 626
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 983 1 589 1 434 1 393
Personalkostnader 1 645 2 466 2 454 3 417
Avskrivningar 209 229 836 949
Summa rörelsekostnader -3 261 -6 867 -5 639 -6 385
Rörelseresultat 1 845 3 214 585 1 166
Resultat 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Resultat före skatt 1 458 2 253 1 092 966
Skatt 325 525 244 219
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 1 815 3 178 619 1 123
Årets resultat 1 133 1 728 849 747
Jämförelsestörande poster 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 37 37 42 45
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 1 815 3 178 619 1 123
Bokslutsdispositioner 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -357 -925 473 -157
Balansräkning 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Byggnader och mark 280 302 324 346
Maskiner 319 412 434 1 232
Inventarier 41 57 41 29
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 8 22 31 40
Summa materiella anläggningstillgångar 648 793 830 1 647
Finansiella anläggningstillgångar 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 200 200 200 2 450
Summa finansiella anläggningstillgångar 200 200 200 2 450
2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Summa anläggningstillgångar 847 992 1 030 4 097

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 5 5 5 5
Summa varulager 5 5 5 5
Kortfristiga fordringar 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Kundfordringar 222 1 142 236 993
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 193 87 102 118
Summa kortfristiga fordringar 415 1 229 338 1 111
Kassa och bank 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 14 601 13 070 11 092 7 237
2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Summa omsättningstillgångar 15 022 14 305 11 435 8 354
Summa tillgångar 15 869 15 297 12 465 12 450

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Balanserat resultat 8 544 7 016 6 368 5 941
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 1 133 1 728 849 747
Summa fritt eget kapital 9 677 8 744 7 217 6 688
2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Summa eget kapital 9 797 8 864 7 337 6 808
Summa obeskattade reserver 2 687 2 330 1 406 1 879
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 152 152 152 152
Långfristiga skulder 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 891 1 014 1 293 1 557
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 251 252 129 148
Summa långfristiga skulder 1 142 1 266 1 422 1 705
Kortfristiga skulder 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 100 527 209 171
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 1 990 2 157 1 939 1 736
Summa kortfristiga skulder 2 090 2 684 2 148 1 907
2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Summa eget kapital och skulder 15 869 15 297 12 465 12 450

Noter

2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Antal anställda 4 6 6 11
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 2 301
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 792
2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 950 950 950 950
Övriga säkerheter 301 403 537 1 145
Summa säkerheter 1 251 1 353 1 487 2 095
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 200 200 200 320
2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Kassalikviditet (%) 718,47 % 532,75 % 532,12 % 437,76 %
Soliditet (%) 74,22 % 69,17 % 67,17 % 65,81 %
Avkastning på eget kapital (%) 15,41 % 30,03 % 7,39 % 13,71 %
Riskbuffert (%) 10,73 % 20,21 % 4,24 % 8,29 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 42,07 % 34,29 % 9,25 % 15,12 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 209
Läs mer.