Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Management Company TEN AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2020-12 2020-06 2019-06 2018-06
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 06 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2020-06 2019-06 2018-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 0 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 0 0 0 0
Rörelsens kostnader 2020-12 2020-06 2019-06 2018-06
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 0 6 19 29
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader 0 -6 -19 -29
Rörelseresultat 0 -6 -19 -29
Resultat 2020-12 2020-06 2019-06 2018-06
Resultat före skatt 0 -6 -9 456
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 0 -6 -9 456
Årets resultat 0 -6 -9 521
Jämförelsestörande poster 2020-12 2020-06 2019-06 2018-06
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2020-06 2019-06 2018-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 10 520
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 35
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2020-06 2019-06 2018-06
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 0 -6 -9 456
Bokslutsdispositioner 2020-12 2020-06 2019-06 2018-06
Koncernbidrag 0 0 0 65
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-12 2020-06 2019-06 2018-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2020-06 2019-06 2018-06
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2020-06 2019-06 2018-06
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2020-06 2019-06 2018-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 10 520
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 120
2020-12 2020-06 2019-06 2018-06
Summa anläggningstillgångar 0 0 0 120

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2020-06 2019-06 2018-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2020-06 2019-06 2018-06
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 2 916
Övriga kortfristiga fordringar 0 0 0 0
Summa kortfristiga fordringar 0 0 0 2 916
Kassa och bank 2020-12 2020-06 2019-06 2018-06
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 85 85 97 4 586
2020-12 2020-06 2019-06 2018-06
Summa omsättningstillgångar 85 85 97 7 501
Summa tillgångar 85 85 97 7 621

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2020-06 2019-06 2018-06
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2020-12 2020-06 2019-06 2018-06
Balanserat resultat -15 -8 0 123
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 0 -6 -9 521
Summa fritt eget kapital -15 -14 -9 644
2020-12 2020-06 2019-06 2018-06
Summa eget kapital 85 86 91 744
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2020-06 2019-06 2018-06
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2020-12 2020-06 2019-06 2018-06
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 0 0 5 6 877
Summa kortfristiga skulder 0 0 5 6 877
2020-12 2020-06 2019-06 2018-06
Summa eget kapital och skulder 85 85 97 7 621

Noter

2020-12 2020-06 2019-06 2018-06
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-12 2020-06 2019-06 2018-06
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 644
2020-12 2020-06 2019-06 2018-06
Kassalikviditet (%) 0,00 % 0,00 % 1 940,00 % 109,09 %
Soliditet (%) 100,00 % 101,18 % 93,81 % 9,76 %
Avkastning på eget kapital (%) 0,00 % -6,98 % -9,89 % 61,29 %
Riskbuffert (%) 0,00 % 0,00 % -9,28 % 5,93 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0