Nyckeltal för Malmstugans Bilservice AB

Information 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 9 724 8 848 9 200 10 046
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 54 6
Total omsättning 9 724 8 848 9 254 10 052
Rörelsens kostnader 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 5 781 5 208 5 352 6 178
Övriga externa kostnader 1 227 1 119 1 088 1 185
Personalkostnader 2 015 1 941 1 935 1 833
Avskrivningar 116 109 102 135
Summa rörelsekostnader -9 139 -8 377 -8 477 -9 331
Rörelseresultat 585 472 777 721
Resultat 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Resultat före skatt 761 357 776 539
Skatt 162 74 168 117
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 586 472 776 719
Årets resultat 599 282 608 422
Jämförelsestörande poster 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 1 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 1 2
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 586 472 776 719
Bokslutsdispositioner 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 175 -115 0 -180
Balansräkning 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 162 240 320 367
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 162 240 320 367
Finansiella anläggningstillgångar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 325 325 325 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 325 325 325 0
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa anläggningstillgångar 487 565 645 367

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 357 242 43 156
Summa varulager 357 242 43 156
Kortfristiga fordringar 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Kundfordringar 1 264 1 124 813 1 038
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 130 189 183 138
Summa kortfristiga fordringar 1 394 1 313 996 1 176
Kassa och bank 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 1 025 1 142 1 611 1 354
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa omsättningstillgångar 2 775 2 696 2 650 2 686
Summa tillgångar 3 263 3 261 3 295 3 053

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Balanserat resultat 1 040 1 038 1 029 677
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 599 282 608 422
Summa fritt eget kapital 1 639 1 320 1 637 1 099
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa eget kapital 1 759 1 440 1 757 1 219
Summa obeskattade reserver 580 755 640 640
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 742 904 651 652
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 181 162 246 542
Summa kortfristiga skulder 923 1 066 897 1 194
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Summa eget kapital och skulder 3 263 3 261 3 295 3 053

Noter

2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Antal anställda 2 2 3 3
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Företagsinteckningar 514 514 514 514
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 514 514 514 514
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 600 280 600 70
2023-06 2022-06 2021-06 2020-06
Kassalikviditet (%) 262,08 % 230,30 % 290,64 % 211,89 %
Soliditet (%) 67,01 % 61,22 % 67,64 % 55,38 %
Avkastning på eget kapital (%) 26,80 % 23,64 % 34,82 % 42,53 %
Riskbuffert (%) 17,96 % 14,47 % 23,49 % 23,47 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 6,03 % 5,33 % 8,42 % 7,14 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Trött på att inte nå fram?

Merinfos nya premium ringlistor hjälper dig att nå rätt direkt, oavsett om du söker privatpersoner eller företag.

Är du inte nöjd, bjuder vi på första listan!

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord