Nyckeltal för Mallverkstan i Lund Aktiebolag

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 3 247 3 045 2 984 3 233
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 16 9 47 0
Total omsättning 3 263 3 054 3 031 3 233
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 666 485 452 556
Övriga externa kostnader 492 485 487 508
Personalkostnader 1 749 2 018 2 110 2 123
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -2 907 -2 988 -3 049 -3 187
Rörelseresultat 356 66 -18 46
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 301 218 32 71
Skatt 63 49 8 17
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 353 63 -20 47
Årets resultat 238 170 24 55
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 3 1
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 4 3 5 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 353 63 -20 47
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -52 155 52 24
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 0 0 0 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 491 504 487 481
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 73 84 137 100
Summa kortfristiga fordringar 564 588 624 581
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 56
Summa kassa och bank 1 210 1 038 1 003 1 186
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 1 773 1 626 1 627 1 823
Summa tillgångar 1 773 1 626 1 627 1 823

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 623 554 580 675
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 238 170 24 55
Summa fritt eget kapital 861 724 604 730
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 981 844 724 850
Summa obeskattade reserver 204 152 307 359
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 64 39 31 23
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 524 591 565 591
Summa kortfristiga skulder 588 630 596 614
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 1 773 1 626 1 627 1 823

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 3 4 4 4
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 100 100 50 150
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 301,70 % 258,10 % 272,99 % 287,79 %
Soliditet (%) 63,81 % 58,80 % 58,41 % 61,14 %
Avkastning på eget kapital (%) 31,20 % 6,59 % -2,10 % 4,22 %
Riskbuffert (%) 19,51 % 3,61 % -1,66 % 2,58 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 10,75 % 1,97 % -0,84 % 1,45 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!