Nyckeltal för Magnus Rahm Energy Consulting AB

Information 2022-10 2021-10 2020-10 2019-10
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-10 2021-10 2020-10 2019-10
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 030 151 1 026 961
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 373 635 50
Total omsättning 1 030 524 1 661 1 011
Rörelsens kostnader 2022-10 2021-10 2020-10 2019-10
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 251 811 205
Handelsvaror 0 0 26 145
Övriga externa kostnader 14 57 128 106
Personalkostnader 0 154 710 597
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -14 -462 -1 675 -1 053
Rörelseresultat 1 016 61 -29 -41
Resultat 2022-10 2021-10 2020-10 2019-10
Resultat före skatt 1 022 119 -29 -41
Skatt 211 12 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 1 022 67 -29 -41
Årets resultat 811 107 -29 -41
Jämförelsestörande poster 2022-10 2021-10 2020-10 2019-10
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-10 2021-10 2020-10 2019-10
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-10 2021-10 2020-10 2019-10
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 1 022 67 -29 -41
Bokslutsdispositioner 2022-10 2021-10 2020-10 2019-10
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 52 0 0
Balansräkning 2022-10 2021-10 2020-10 2019-10
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-10 2021-10 2020-10 2019-10
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-10 2021-10 2020-10 2019-10
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2022-10 2021-10 2020-10 2019-10
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 130 130 130 10
Summa finansiella anläggningstillgångar 130 130 130 10
2022-10 2021-10 2020-10 2019-10
Summa anläggningstillgångar 130 130 130 10

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-10 2021-10 2020-10 2019-10
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-10 2021-10 2020-10 2019-10
Kundfordringar 0 0 8 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 57 60 42 6
Summa kortfristiga fordringar 57 60 50 6
Kassa och bank 2022-10 2021-10 2020-10 2019-10
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 903 38 248 257
2022-10 2021-10 2020-10 2019-10
Summa omsättningstillgångar 960 98 298 262
Summa tillgångar 1 090 228 428 272

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-10 2021-10 2020-10 2019-10
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2022-10 2021-10 2020-10 2019-10
Balanserat resultat 0 50 79 120
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 811 107 -29 -41
Summa fritt eget kapital 811 157 50 79
2022-10 2021-10 2020-10 2019-10
Summa eget kapital 861 207 100 129
Summa obeskattade reserver 0 0 52 52
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-10 2021-10 2020-10 2019-10
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-10 2021-10 2020-10 2019-10
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 2 0 230 31
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 227 22 47 61
Summa kortfristiga skulder 229 22 277 92
2022-10 2021-10 2020-10 2019-10
Summa eget kapital och skulder 1 090 228 428 272

Noter

2022-10 2021-10 2020-10 2019-10
Antal anställda 0 1 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-10 2021-10 2020-10 2019-10
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 578 0 0 0
2022-10 2021-10 2020-10 2019-10
Kassalikviditet (%) 419,21 % 445,45 % 107,58 % 285,87 %
Soliditet (%) 78,99 % 90,79 % 32,32 % 61,52 %
Avkastning på eget kapital (%) 118,70 % 32,37 % -20,97 % -24,50 %
Riskbuffert (%) 93,76 % 29,39 % -6,78 % -15,07 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 99,22 % 44,37 % -2,83 % -4,27 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!