Nyckeltal för MODO Elithockey AB

Information 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 71 507 53 955 32 892 49 525
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 3 544 3 794 16 138 3 746
Total omsättning 75 051 57 749 49 030 53 271
Rörelsens kostnader 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 5 614 3 761 3 066 3 443
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 24 935 18 780 14 783 15 992
Personalkostnader 42 736 32 627 29 274 32 376
Avskrivningar 1 655 1 688 1 697 1 694
Summa rörelsekostnader -74 940 -56 856 -48 820 -53 505
Rörelseresultat 93 892 202 -242
Resultat 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Resultat före skatt 92 896 199 -259
Skatt -629 123 30 -31
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 92 896 199 -259
Årets resultat 721 773 169 -228
Jämförelsestörande poster 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 7 8 9 1
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 8 4 12 17
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 92 896 199 -259
Bokslutsdispositioner 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 3 638 5 255 6 872 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 8 489
Summa immateriella anläggningstillgångar 3 638 5 255 6 872 8 489
Materiella anläggningstillgångar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 59 98 138 181
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 59 98 138 181
Finansiella anläggningstillgångar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 4 609 3 755 4 225 3 493
Summa finansiella anläggningstillgångar 4 609 3 755 4 225 3 493
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa anläggningstillgångar 8 306 9 108 11 236 12 164

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 469 724 538 647
Summa varulager 469 724 538 647
Kortfristiga fordringar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Kundfordringar 6 378 1 261 1 582 2 354
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 5 915 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 2 764 2 923 1 035 1 607
Summa kortfristiga fordringar 15 057 4 184 2 617 3 961
Kassa och bank 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 2 261 3 619 3 806 3 343
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa omsättningstillgångar 17 787 8 527 6 961 7 952
Summa tillgångar 26 094 17 635 18 197 20 116

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Balanserat resultat 968 195 26 255
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 721 773 169 -228
Summa fritt eget kapital 1 689 968 195 27
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa eget kapital 1 789 1 068 295 127
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 3 380 3 194 3 541 2 780
Långfristiga skulder 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Obligationslån 0 0 0 150
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 150
Kortfristiga skulder 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 3 537 3 044 1 645 2 222
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 555 0 2 525
Övriga kortfristiga skulder 17 388 9 774 12 716 12 313
Summa kortfristiga skulder 20 925 13 373 14 361 17 060
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa eget kapital och skulder 26 094 17 635 18 197 20 116

Noter

2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Antal anställda 66 55 50 55
Löner till styrelse & VD 1 149 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 9 759 22 583 20 066 22 495
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 11 974 8 984 8 252 9 431
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 3 380 3 194 3 541 2 780
Summa säkerheter 3 380 3 194 3 541 2 780
Villkorat aktieägartillskott 10 000 10 000 10 000 10 000
Övriga ansvarsförbindelser 4 007 4 007 3 198 0
Summa ansvarsförbindelser 14 007 14 007 13 198 10 000
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Kassalikviditet (%) 82,76 % 58,35 % 44,73 % 42,81 %
Soliditet (%) 6,86 % 6,06 % 1,62 % 0,63 %
Avkastning på eget kapital (%) 5,14 % 83,90 % 67,46 % -203,94 %
Riskbuffert (%) 0,34 % 5,07 % 1,08 % -1,30 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,12 % 1,65 % 0,57 % -0,56 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 165 411 401 409
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!