Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för MBM Holding i Skåne AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 0 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 376 0 0 0
Total omsättning 376 0 0 0
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 129 312 225 121
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 158 159 115 58
Summa rörelsekostnader -287 -471 -340 -179
Rörelseresultat 90 -470 -340 -179
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 2 420 505 651 1 007
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 2 420 505 651 1 007
Årets resultat 2 808 990 651 1 007
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 2 330 990 1 002 1 096
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 4 0 0 90
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 15 11 0
Övriga finansiella kostnader 3 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 2 420 505 651 1 007
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 388 485 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 535 448 606 415
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 535 448 606 415
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 2 330 990 1 002 1 096
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 899 769 769 769
Summa finansiella anläggningstillgångar 3 399 3 269 3 269 3 269
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 3 934 3 716 3 875 3 684

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 3 0 0 4
Summa kortfristiga fordringar 3 0 0 4
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 835 0 0 0
Summa kassa och bank 689 4 13 86
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 1 527 4 13 89
Summa tillgångar 5 461 3 720 3 888 3 773

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 2 280 2 090 2 038 1 631
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 2 808 990 651 1 007
Summa fritt eget kapital 5 088 3 080 2 689 2 638
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 5 138 3 130 2 739 2 688
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 700
Summa långfristiga skulder 0 0 0 700
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 323 590 1 148 385
Summa kortfristiga skulder 323 590 1 148 385
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 5 461 3 720 3 888 3 773

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 0 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 1 000 800 600 600
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 214,24 % 0,68 % 1,13 % 23,38 %
Soliditet (%) 94,09 % 84,14 % 70,45 % 71,24 %
Avkastning på eget kapital (%) 47,10 % 16,13 % 23,77 % 37,46 %
Riskbuffert (%) 43,44 % 11,44 % 16,07 % 26,69 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0