Nyckeltal för M.K. Poolteknik AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 3 444 3 937 2 905 3 030
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 182 0 0 0
Total omsättning 3 626 3 937 2 905 3 030
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 2 525 0 0 0
Handelsvaror 0 1 598 1 236 1 201
Övriga externa kostnader 412 1 512 1 283 1 203
Personalkostnader 342 426 334 438
Avskrivningar 22 27 27 27
Summa rörelsekostnader -3 301 -3 563 -2 880 -2 869
Rörelseresultat 324 374 25 160
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 335 283 147 158
Skatt 71 58 33 35
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 335 373 22 158
Årets resultat 264 225 114 123
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 11 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 1 3 2
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 335 373 22 158
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 -90 125 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 20 42 68 95
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 20 42 68 95
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 76 65 125 50
Summa finansiella anläggningstillgångar 76 65 125 50
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 96 107 193 145

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 106 146 77 80
Summa varulager 106 146 77 80
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 122 0 0 45
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 100 245 209 197
Summa kortfristiga fordringar 222 245 209 242
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 822 608 426 676
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 1 150 999 712 998
Summa tillgångar 1 247 1 107 906 1 143

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 206 167 236 345
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 -55
Årets resultat 264 225 114 123
Summa fritt eget kapital 470 392 350 413
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 570 492 450 513
Summa obeskattade reserver 90 90 0 125
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 180 202 316 255
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 407 322 140 250
Summa kortfristiga skulder 587 524 456 505
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 1 247 1 107 906 1 143

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 1 1 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 40 40 40 40
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 195 187 183 177
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 177,85 % 162,79 % 139,25 % 181,78 %
Soliditet (%) 51,03 % 50,44 % 49,67 % 52,94 %
Avkastning på eget kapital (%) 52,65 % 66,81 % 4,89 % 26,11 %
Riskbuffert (%) 26,86 % 33,60 % 2,10 % 13,63 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 9,73 % 9,45 % 0,65 % 5,15 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!