Nyckeltal för Mälardalens Fönsterrenovering AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 51 303 61 557 60 327 46 363
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 107 0 0 0
Total omsättning 51 410 61 557 60 327 46 363
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 32 756 42 722 36 484 31 250
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 3 947 5 212 4 535 3 985
Personalkostnader 12 233 10 645 8 017 8 028
Avskrivningar 676 636 686 616
Summa rörelsekostnader -49 612 -59 215 -49 722 -43 879
Rörelseresultat 1 798 2 341 10 605 2 484
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 1 877 2 230 10 602 4 384
Skatt 529 756 2 548 1 094
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 1 877 2 230 10 602 2 454
Årets resultat 1 348 1 474 8 053 3 291
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 29 3 3 29
Övriga finansiella kostnader 0 108 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 1 877 2 230 10 602 2 454
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 1 930
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 1 206 1 388 1 366 1 489
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 206 1 388 1 366 1 489
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 4 015 3 509 3 219 180
Summa finansiella anläggningstillgångar 4 015 3 509 3 219 180
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 5 221 4 897 4 584 1 669

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 7 148 5 519 4 677 4 843
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 1 096 299 3 017 1 852
Summa kortfristiga fordringar 8 244 5 818 7 694 6 695
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 2 716 5 414 9 593 2 960
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 10 960 11 232 17 287 9 655
Summa tillgångar 16 181 16 130 21 871 11 324

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 8 8 8 8
Summa bundet eget kapital 108 108 108 108
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 6 798 5 324 3 271 2 980
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 1 348 1 474 8 053 3 291
Summa fritt eget kapital 8 146 6 798 11 324 6 271
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 8 254 6 906 11 432 6 379
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 4 766 4 271 3 339 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 619 711 700 569
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 3 3 3 003 8
Övriga kortfristiga skulder 2 540 4 240 3 398 4 369
Summa kortfristiga skulder 3 162 4 954 7 101 4 946
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 16 181 16 130 21 871 11 324

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 18 14 12 12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 3 835 3 329 3 039 0
Summa säkerheter 3 835 3 329 3 039 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 6 000 3 000
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 346,62 % 226,73 % 243,44 % 195,21 %
Soliditet (%) 51,01 % 42,81 % 52,27 % 56,33 %
Avkastning på eget kapital (%) 22,74 % 32,29 % 92,74 % 38,47 %
Riskbuffert (%) 10,86 % 12,27 % 48,45 % 21,34 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 3,60 % 3,44 % 17,57 % 5,23 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!