Nyckeltal för Mälarö Golfbutik Aktiebolag

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 3 095 2 865 2 740 2 651
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 3 095 2 865 2 740 2 651
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 2 011 0 1 752 1 666
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 340 0 304 254
Personalkostnader 715 785 752 776
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -3 066 -785 -2 808 -2 696
Rörelseresultat 29 43 -69 -45
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 12 9 -97 -61
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 12 9 -97 -61
Årets resultat 12 9 -97 -61
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 17 34 29 16
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 12 9 -97 -61
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 0 0 0 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 882 1 185 1 109 1 009
Summa varulager 882 1 185 1 109 1 009
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 37 80 25 142
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 68 61 90 92
Summa kortfristiga fordringar 105 141 115 234
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 11 15 29 46
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 998 1 341 1 253 1 288
Summa tillgångar 998 1 341 1 253 1 288

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 18 9 107 168
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 100 100 100 100
Årets resultat 12 9 -97 -61
Summa fritt eget kapital 130 118 110 207
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 250 238 230 327
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 121 213 236 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 285 525 490 0
Summa långfristiga skulder 406 738 726 0
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 217
Leverantörsskulder 24 0 125 25
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 318 364 172 720
Summa kortfristiga skulder 342 364 297 962
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 998 1 341 1 253 1 288

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 2 2 2 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0 170
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 414
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 183
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 250
Utnyttjad checkräkningskredit 121 213 236 217
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 33,92 % 42,86 % 48,48 % 29,11 %
Soliditet (%) 25,05 % 17,75 % 18,36 % 25,39 %
Avkastning på eget kapital (%) 4,80 % 3,78 % -42,17 % -18,65 %
Riskbuffert (%) 0,63 % 0,12 % -8,26 % -5,16 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -0,16 % -0,87 % -4,60 % -2,90 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 292
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!