Nyckeltal för Mäklarsamfundet System i Sverige AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 21 767 20 640 18 804 18 826
Aktiverat arbete för egen räkning 1 223 0 0 1 079
Övriga rörelseintäkter 37 0 616 421
Total omsättning 23 027 20 640 19 420 20 326
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 14 544 14 816 9 524 10 541
Personalkostnader 6 677 7 251 8 644 7 596
Avskrivningar 1 211 1 333 2 152 1 029
Summa rörelsekostnader -22 432 -23 400 -20 320 -19 166
Rörelseresultat 595 -2 760 -900 1 159
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 469 -2 763 -607 860
Skatt 81 0 0 196
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 595 -2 763 -904 1 157
Årets resultat 287 -36 -32 664
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 2 3 2
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 595 -2 763 -904 1 157
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag -102 2 727 575 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -126 0 297 -297
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 6 586 3 622 4 950 5 066
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 6 586 3 622 4 950 5 066
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 26 33 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 26 33 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 6 611 3 655 4 950 5 066

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 1 954 1 790 1 777 1 730
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 2 600 7 285 4 223 4 067
Övriga kortfristiga fordringar 794 600 362 189
Summa kortfristiga fordringar 5 348 9 675 6 362 5 986
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 3 279 2 222 4 411 6 500
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 8 627 11 897 10 774 12 486
Summa tillgångar 15 239 15 552 15 724 17 552

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 6 546 3 399 4 419 3 062
Summa bundet eget kapital 6 646 3 499 4 519 3 162
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 3 371 6 554 5 566 6 258
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 287 -36 -32 664
Summa fritt eget kapital 3 658 6 518 5 534 6 922
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 10 304 10 017 10 053 10 084
Summa obeskattade reserver 126 0 0 297
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 2 500 3 000 3 500 3 500
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 2 500 3 000 3 500 3 500
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 1 128 1 426 683 2 304
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 209
Övriga kortfristiga skulder 1 181 1 109 1 488 1 158
Summa kortfristiga skulder 2 309 2 535 2 171 3 671
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 15 239 15 552 15 724 17 552

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 9 8 10 10
Löner till styrelse & VD 416 425 425 525
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 4 435 4 682 5 364 5 121
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 2 167 2 196 2 593 2 518
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 373,62 % 469,31 % 496,22 % 340,13 %
Soliditet (%) 68,23 % 64,41 % 63,93 % 58,70 %
Avkastning på eget kapital (%) 5,72 % -27,58 % -8,99 % 11,23 %
Riskbuffert (%) 3,90 % -17,79 % -5,78 % 6,58 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 2,73 % -13,40 % -4,82 % 6,14 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 539 638 579 565
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!