Nyckeltal för Mäklarna Ekström & Co Aktiebolag

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 9 424 15 684 10 770 9 833
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 317 256 700 344
Total omsättning 9 741 15 940 11 470 10 177
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 1 373 1 471 986 1 130
Övriga externa kostnader 5 227 6 363 5 295 4 763
Personalkostnader 3 259 2 875 2 604 2 584
Avskrivningar 16 21 24 26
Summa rörelsekostnader -9 875 -10 730 -8 909 -8 503
Rörelseresultat -135 5 211 2 560 1 675
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 470 5 571 1 991 1 329
Skatt 66 1 157 431 285
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -141 5 207 2 557 1 674
Årets resultat 84 4 414 1 536 1 020
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 6 4 3 1
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -141 5 207 2 557 1 674
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag -320 0 -25 -25
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 611 364 -566 -345
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 107 124 123 157
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 107 124 123 157
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 1 1 1 1
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 1 1 1
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 108 124 124 158

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 175 546 548 314
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 2 178 2 675 2 335 2 320
Övriga kortfristiga fordringar 998 5 582 1 339 1 005
Summa kortfristiga fordringar 3 351 8 803 4 222 3 639
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 755 7 771 4 243 1 156
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 4 105 16 575 8 465 4 796
Summa tillgångar 4 213 16 699 8 589 4 953

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 1 403 3 239 1 704 684
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 84 4 414 1 536 1 020
Summa fritt eget kapital 1 487 7 653 3 240 1 704
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 1 607 7 773 3 360 1 824
Summa obeskattade reserver 472 1 083 1 467 902
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 258 178 253 271
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 185 520 610 350
Övriga kortfristiga skulder 1 691 7 144 2 899 1 607
Summa kortfristiga skulder 2 134 7 842 3 762 2 228
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 4 213 16 699 8 589 4 953

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 4 4 6 6
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 500 500 500 500
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 500 500 500 500
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 6 250 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 192,41 % 211,35 % 225,01 % 215,22 %
Soliditet (%) 46,40 % 51,33 % 51,71 % 50,25 %
Avkastning på eget kapital (%) -7,21 % 60,75 % 57,57 % 67,26 %
Riskbuffert (%) -3,47 % 31,16 % 29,73 % 33,78 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -1,56 % 33,17 % 23,71 % 17,01 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!