Nyckeltal för Lyckås Aktiebolag

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 4 978 1 951 4 479 2 445
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 27 0 86 131
Total omsättning 5 005 1 951 4 565 2 576
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 776 1 008 372 761
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 1 571 972 2 115 1 608
Personalkostnader 430 401 411 363
Avskrivningar 662 505 204 180
Summa rörelsekostnader -3 439 -2 886 -3 102 -2 912
Rörelseresultat 1 564 -936 1 464 -337
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 1 390 -1 090 1 466 -386
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 1 390 -1 090 1 466 -386
Årets resultat 1 390 -1 090 1 466 -386
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 4 2 2 8
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 234 238 140 130
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 1 390 -1 090 1 466 -386
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 24 898 22 162 16 612 16 739
Maskiner 291 0 0 0
Inventarier 48 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 398 398 323
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 25 237 22 560 17 010 17 062
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 1 101 1 045 992 787
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 101 1 045 992 787
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 26 338 23 605 18 002 17 849

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 0 0 0 27
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 227 623 38 60
Summa kortfristiga fordringar 227 623 38 87
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 1 720 2 067 2 598 806
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 1 947 2 690 2 636 893
Summa tillgångar 28 284 26 295 20 638 18 742

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 300 300 300 300
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 8 510 8 510 8 510 8 510
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 8 810 8 810 8 810 8 810
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 3 716 4 805 3 339 3 726
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 1 390 -1 090 1 466 -386
Summa fritt eget kapital 5 106 3 715 4 805 3 340
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 13 916 12 525 13 615 12 150
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 13 068 13 068 5 873 5 922
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 117 116 111 117
Summa långfristiga skulder 13 185 13 184 5 984 6 039
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 192 192
Leverantörsskulder 156 140 194 107
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 1 028 445 653 254
Summa kortfristiga skulder 1 184 585 1 039 553
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 28 284 26 295 20 638 18 742

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 1 1 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 13 070 13 070 9 830 9 830
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 13 070 13 070 9 830 9 830
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 100
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 164,44 % 459,83 % 253,71 % 161,48 %
Soliditet (%) 49,20 % 47,63 % 65,97 % 64,83 %
Avkastning på eget kapital (%) 9,99 % -8,70 % 10,77 % -3,18 %
Riskbuffert (%) 4,11 % -4,97 % 5,79 % -3,34 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 23,22 % -68,07 % 29,60 % -21,10 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!