Nyckeltal för Lundin Fastighetsbyrå AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 38 016 51 552 47 954 42 201
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 11
Total omsättning 38 016 51 552 47 954 42 212
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 36 386 44 121 41 221 38 983
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 659 1 185 1 058 1 060
Summa rörelsekostnader -37 045 -45 306 -42 279 -40 043
Rörelseresultat 971 6 247 5 675 2 170
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 2 773 6 594 5 738 3 212
Skatt 611 1 438 1 279 723
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 1 071 6 359 5 775 2 455
Årets resultat 2 162 5 156 4 460 2 490
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 195
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 101 115 101 92
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 3 0 2
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 1 071 6 359 5 775 2 455
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 1 702 235 -37 757
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 1 088 1 666 1 252 2 227
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 359 440 523 606
Summa materiella anläggningstillgångar 1 447 2 106 1 775 2 833
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 195
Fordringar på koncern- och intresseföretag 9 000 9 000 9 000 9 000
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 9 140 9 140 9 140 9 140
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 10 587 11 246 10 915 11 973

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 820 14 535 82
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 3 943 5 663 4 416 3 365
Övriga kortfristiga fordringar 9 469 16 901 12 955 9 683
Summa kortfristiga fordringar 14 232 22 578 17 906 13 130
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 4 614 12 021 12 566 6 657
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 18 846 34 599 30 472 19 788
Summa tillgångar 29 433 45 846 41 386 31 761

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 66 11 1 12
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 2 162 5 156 4 460 2 490
Summa fritt eget kapital 2 228 5 167 4 461 2 502
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 2 348 5 287 4 581 2 622
Summa obeskattade reserver 9 095 10 797 11 031 10 995
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 718 643 673 800
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 9 512 15 689 13 615 9 861
Övriga kortfristiga skulder 7 760 13 430 11 486 7 484
Summa kortfristiga skulder 17 990 29 762 25 774 18 145
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 29 433 45 846 41 386 31 761

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 0 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 2 200 5 100 4 450 2 500
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 104,76 % 116,25 % 118,23 % 109,05 %
Soliditet (%) 30,75 % 28,89 % 30,71 % 33,77 %
Avkastning på eget kapital (%) 11,83 % 48,01 % 45,43 % 22,89 %
Riskbuffert (%) 3,64 % 13,87 % 13,95 % 7,73 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 2,82 % 12,33 % 12,04 % 5,81 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!