Luma Finans AB

556902-7344 (Stockholm)

Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Luma Finans AB

Information 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 0 10 401
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 2 0 0 0
Total omsättning 2 0 10 401
Rörelsens kostnader 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 576 97 101 2 348
Personalkostnader 1 106 0 0 916
Avskrivningar 6 0 0 0
Summa rörelsekostnader -1 688 -97 -101 -3 264
Rörelseresultat -1 687 -97 -92 -2 863
Resultat 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Resultat före skatt -1 692 -97 -96 -3 082
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -1 692 -97 -96 -3 082
Årets resultat -1 692 -97 -96 -3 082
Jämförelsestörande poster 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 150
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 132
Externa räntekostnader 5 0 3 235
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -1 692 -97 -96 -3 082
Bokslutsdispositioner 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 97 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 97 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Summa anläggningstillgångar 97 0 0 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Kundfordringar 2 5 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 119 0 0 1 888
Summa kortfristiga fordringar 121 5 0 1 888
Kassa och bank 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 1 061 119 181 66
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Summa omsättningstillgångar 1 182 124 182 1 954
Summa tillgångar 1 279 124 182 1 954

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Balanserat resultat 17 115 211 775
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 2 000 0 0 2 518
Årets resultat -1 692 -97 -96 -3 082
Summa fritt eget kapital 325 18 115 211
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Summa eget kapital 375 68 165 261
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 306 0 0 0
Summa långfristiga skulder 306 0 0 0
Kortfristiga skulder 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 32 0 0 21
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 566 57 17 1 673
Summa kortfristiga skulder 598 57 17 1 694
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Summa eget kapital och skulder 1 279 124 182 1 954

Noter

2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Antal anställda 1 0 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 714
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 200
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 4 518 2 518 0 2 518
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 4 518 2 518 0 2 518
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Kassalikviditet (%) 197,66 % 217,54 % 1 064,71 % 115,35 %
Soliditet (%) 29,32 % 54,84 % 90,66 % 13,36 %
Avkastning på eget kapital (%) -451,20 % -142,65 % -58,18 % -1 180,84 %
Riskbuffert (%) -132,45 % -78,23 % -68,75 % -160,61 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % 0,00 % -990,00 % -860,10 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 357
Läs mer.