Nyckeltal för Luktviolen Fastighets AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 089 1 069 1 066 1 050
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 2 9 0 0
Total omsättning 1 091 1 078 1 066 1 050
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 582 562 500 544
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 129 79 78 78
Summa rörelsekostnader -711 -641 -578 -622
Rörelseresultat 380 437 488 428
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 212 51 85 243
Skatt 41 47 56 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 212 51 85 243
Årets resultat 137 4 29 -74
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 22 135 68
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 33 0 96 24
Externa räntekostnader 135 408 442 229
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 212 51 85 243
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag -34 0 0 -317
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 14 962 4 963 5 042 5 051
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 945 370 165 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 15 907 5 333 5 207 5 051
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 1 082 1 084 6 750
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 43
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 1 082 1 084 6 793
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 15 907 6 415 6 291 11 844

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 12 11 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 22 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 37 8 10 133
Summa kortfristiga fordringar 49 41 10 133
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 513 1 257 1 168 1 266
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 562 1 298 1 178 1 399
Summa tillgångar 16 469 7 713 7 469 13 243

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 209 230 201 275
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 7 570 0 0 0
Årets resultat 137 4 29 -74
Summa fritt eget kapital 7 916 234 230 201
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 7 966 284 280 251
Summa obeskattade reserver 94 94 94 94
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 6 004 6 750 0 6 750
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 1 785 0 0 4 800
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 7 789 6 750 0 11 550
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 325 0 6 723 0
Leverantörsskulder 0 39 24 110
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 150 105 0 945
Övriga kortfristiga skulder 145 441 348 293
Summa kortfristiga skulder 620 585 7 095 1 348
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 16 469 7 713 7 469 13 243

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 0 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 7 890 7 890 7 890 7 890
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 7 890 7 890 7 890 7 890
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 90,65 % 221,88 % 16,60 % 103,78 %
Soliditet (%) 48,79 % 4,58 % 4,68 % 2,42 %
Avkastning på eget kapital (%) 2,64 % 14,44 % 24,34 % 75,87 %
Riskbuffert (%) 0,32 % 0,41 % 0,78 % 1,79 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 4,04 % -33,40 % -42,50 % -0,95 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!