Nyckeltal för London West Eight AB

Information 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 954 5 026 3 632 4 760
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 852 65 0 0
Total omsättning 2 806 5 091 3 632 4 760
Rörelsens kostnader 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 1 230 3 210 2 679 3 514
Övriga externa kostnader 375 422 407 488
Personalkostnader 1 440 1 208 456 420
Avskrivningar 36 36 36 36
Summa rörelsekostnader -3 081 -4 876 -3 578 -4 458
Rörelseresultat -277 216 55 302
Resultat 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Resultat före skatt -222 128 -36 159
Skatt 0 22 0 40
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -282 128 -36 219
Årets resultat -222 106 -36 119
Jämförelsestörande poster 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 3
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 6 88 91 86
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -282 128 -36 219
Bokslutsdispositioner 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 60 0 0 -60
Balansräkning 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 36 72 108 144
Summa immateriella anläggningstillgångar 36 72 108 144
Materiella anläggningstillgångar 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Byggnader och mark 2 712 2 712 2 712 2 712
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 2 712 2 712 2 712 2 712
Finansiella anläggningstillgångar 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 33 33 33 33
Summa finansiella anläggningstillgångar 33 33 33 33
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Summa anläggningstillgångar 2 781 2 817 2 853 2 889

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Kundfordringar 256 92 65 101
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 131 362 47 266
Summa kortfristiga fordringar 387 454 112 367
Kassa och bank 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 44 423 178 189
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Summa omsättningstillgångar 431 877 290 556
Summa tillgångar 3 212 3 694 3 143 3 445

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 15 15 15 15
Summa bundet eget kapital 115 115 115 115
Fritt eget kapital 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Balanserat resultat 746 640 676 758
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -222 106 -36 119
Summa fritt eget kapital 524 746 640 877
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Summa eget kapital 639 861 755 992
Summa obeskattade reserver 0 60 60 60
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 1 728 1 782 1 690 1 461
Summa långfristiga skulder 1 728 1 782 1 690 1 461
Kortfristiga skulder 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 62 483 288 613
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 783 508 349 319
Summa kortfristiga skulder 845 991 637 932
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Summa eget kapital och skulder 3 212 3 694 3 143 3 445

Noter

2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Antal anställda 2 2 2 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Företagsinteckningar 1 000 1 000 1 000 1 000
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 1 000 1 000 1 000 1 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Kassalikviditet (%) 51,01 % 88,50 % 45,53 % 59,66 %
Soliditet (%) 19,89 % 24,51 % 25,43 % 30,08 %
Avkastning på eget kapital (%) -44,13 % 14,14 % -4,50 % 21,13 %
Riskbuffert (%) -8,83 % 2,69 % -2,13 % 5,28 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -14,74 % 0,80 % -3,50 % 2,79 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!