Nyckeltal för London West Eight AB

Information 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 3 297 3 291 1 954 5 026
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 488 852 65
Total omsättning 3 297 3 779 2 806 5 091
Rörelsens kostnader 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 2 277 2 275 1 230 3 210
Övriga externa kostnader 245 422 375 422
Personalkostnader 463 793 1 440 1 208
Avskrivningar 0 0 36 36
Summa rörelsekostnader -2 985 -3 490 -3 081 -4 876
Rörelseresultat 312 288 -277 216
Resultat 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Resultat före skatt 242 235 -222 128
Skatt 52 4 0 22
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 242 235 -282 128
Årets resultat 190 230 -222 106
Jämförelsestörande poster 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 1 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 71 54 6 88
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 242 235 -282 128
Bokslutsdispositioner 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 60 0
Balansräkning 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 36 72
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 36 72
Materiella anläggningstillgångar 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Byggnader och mark 2 712 2 712 2 712 2 712
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 2 712 2 712 2 712 2 712
Finansiella anläggningstillgångar 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 33 33
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 33 33
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Summa anläggningstillgångar 2 712 2 712 2 781 2 817

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Kundfordringar 0 213 256 92
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 282 161 131 362
Summa kortfristiga fordringar 282 374 387 454
Kassa och bank 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 33 436 44 423
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Summa omsättningstillgångar 315 810 431 877
Summa tillgångar 3 027 3 522 3 212 3 694

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 15 15 15 15
Summa bundet eget kapital 115 115 115 115
Fritt eget kapital 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Balanserat resultat 754 524 746 640
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 190 230 -222 106
Summa fritt eget kapital 944 754 524 746
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Summa eget kapital 1 059 869 639 861
Summa obeskattade reserver 0 0 0 60
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 1 070 1 116 1 728 1 782
Summa långfristiga skulder 1 070 1 116 1 728 1 782
Kortfristiga skulder 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Skulder till kreditinstitut, korta 0 18 0 0
Leverantörsskulder 548 702 62 483
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 350 817 783 508
Summa kortfristiga skulder 898 1 537 845 991
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Summa eget kapital och skulder 3 027 3 522 3 212 3 694

Noter

2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Antal anställda 2 2 2 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Företagsinteckningar 1 000 1 000 1 000 1 000
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 1 000 1 000 1 000 1 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Kassalikviditet (%) 35,08 % 52,70 % 51,01 % 88,50 %
Soliditet (%) 34,99 % 24,67 % 19,89 % 24,51 %
Avkastning på eget kapital (%) 22,85 % 27,04 % -44,13 % 14,14 %
Riskbuffert (%) 6,73 % 6,17 % -8,83 % 2,69 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 5,19 % 5,50 % -14,74 % 0,80 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Trött på att inte nå fram?

Merinfos nya premium ringlistor hjälper dig att nå rätt direkt, oavsett om du söker privatpersoner eller företag.

Är du inte nöjd, bjuder vi på första listan!

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord